องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม




อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง




อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่




อ่านทั้งหมด

งานวิจัย




อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ




อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR งานขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

(3 ก.ย. 2555)

ประกาศร่าง TOR งานขยายเขตระบบประปาและบาดาล ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

(3 ก.ย. 2555)

ยกเลิกประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายนสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2555

(3 ก.ย. 2555)

ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสาร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(27 ส.ค. 2555)

ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(27 ส.ค. 2555)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสาร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 ส.ค. 2555)

ร่างTOR ปรับปรุงทางเข้าประตูรัฐสภา ห้องขายบัตรและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

(21 ส.ค. 2555)

ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือสวนสัตว์ไทย

(21 ส.ค. 2555)

ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและจัดแสดงเสือโคร่ง สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 1

(7 ส.ค. 2555)

ประกาศ สวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภาห้องขายตั๋วและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(16 ก.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(16 ก.ค. 2555)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ เครื่อง

(4 ก.ค. 2555)

ร่างข้อกำหนดความ (TERM OF REFERENCE: TOR) อาหารสัตว์ ประจำปี 2555

(24 พ.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(18 พ.ค. 2555)

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มดูด - จ่ายสารละลายแบบรีดท่อ

(3 เม.ย. 2555)

สอบราคาจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

(28 มี.ค. 2555)

สวนสัตว์นครราสีมา ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงสถานที่จัดแสดงแมวน้ำ และเพนกวิน ประจำปี 2557

(22 มี.ค. 2555)

ร่าง-TOR-การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง

(21 มี.ค. 2555)

ประกาศ สอบราคาจ้างผู้จัดทำเครื่องแต่งกายพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

(23 ก.พ. 2555)

ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยพร้อมห้องปฏิบัติการโครงการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายากภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ งาน

(21 ก.พ. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!