องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา

(1 ม.ค. 2556)

สอบราคาจ้างเหมางานดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์สงขลา

(1 ม.ค. 2556)

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี งบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(13 ธ.ค. 2555)

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(7 ธ.ค. 2555)

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(7 ธ.ค. 2555)

เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๖

(6 ธ.ค. 2555)

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสำหรับติดตั้งภายในสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(4 ธ.ค. 2555)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(1 ธ.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้ออาหารแห้ง และอาหารสด สวนอาหารเคียงบึง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

(1 ธ.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา

(28 พ.ย. 2555)

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลห้องน้ำ / ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา

(28 พ.ย. 2555)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณริมรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

(21 พ.ย. 2555)

ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์กระบะ 4 ล้อ Double Cab 4x4 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ใช้งาน ณ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี

(12 พ.ย. 2555)

ประกาศจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ต.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์สงขลาเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกเป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(15 ต.ค. 2555)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ขนาด๑ตัน๔ล้อ๔X๔wd cabพร้อมชุดต่อพ่วงจำนวน๑ คัน ใช้งาน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี(ครั้งที่๒)

(15 ต.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องสุขาคนพิการและที่อาบน้ำละหมาดพร้อมทางเดิน

(11 ต.ค. 2555)

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกสวยงามเป็นส่วนขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ ภายในสวนสัตว์สงขลา

(10 ต.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปา และบาดาล ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

(28 ก.ย. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

(28 ก.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!