องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด Zoo School

(13 ต.ค. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาผ้าใบเวทีการแสดงบริเวณลานกิจกรรมอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต

(8 ต.ค. 2559)

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักวิจัย ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

(6 ต.ค. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างทำโต๊ะพร้อมที่นั่ง จำนวน ๖๐ ชุด

(10 ก.ย. 2559)

ผลการยื่นซองประกาศสอบราคาปรับปรุงบ้านพักรับรอง 5 หลัง

(1 ส.ค. 2559)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างสื่อการศึกษาภายในส่วนแสดงช้างไทย

(16 มิ.ย. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙

(15 มิ.ย. 2559)

ขายทรัพย์สินขององค์การสวนสัตว์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(22 เม.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟและก่อสร้างกรงนกสวยงาม ประจำปี 2558 (สวนสัตว์นครราชสีมา)

(21 เม.ย. 2559)

ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

(11 เม.ย. 2559)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์

(5 เม.ย. 2559)

ประกาศเชิญชวนรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สวนอาหารเคียงบึง ระยะเวลา 3 ปี

(1 เม.ย. 2559)

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทของฝาก สวนสัตว์นครราชสีมา

(25 มี.ค. 2559)

ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเครื่องเล่น

(25 มี.ค. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

(25 มี.ค. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1 (3)

(24 มี.ค. 2559)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

(17 มี.ค. 2559)

ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)

(16 มี.ค. 2559)

ประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่สวนอาหารเคียงบึง (ครั้งที่ ๓)

(16 มี.ค. 2559)

สอบราคาจ้างสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสัตว์ทั้ง ๗ แห่ง

(14 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!