องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทย

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชาชน โดยวิธีการทางนิเวศวิทยาและการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางการจัดการประชากรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตข่าวในรูปแบบรายงานพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์

(22 ม.ค. 2561)

จ้างทำหนังสือโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ๒ ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)

(18 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมเครื่องทำลายเข็ม จำนวน ๑ เครื่อง

(14 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแช่ตัวอ่อน จำนวน ๑ เครื่อง

(10 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุ้นการหลังน้ำเชื้อพร้อมโพรบ จำนวน ๑ เครื่อง

(9 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อวิทยุติดตามตัวสัตว์ จำนวน 18 เครื่อง

(9 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจัดซื้อปืนยิงยาสลบ จำนน ๑ ชุด

(5 ม.ค. 2561)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึก จำนวน 1,000 ใบ

(20 ธ.ค. 2560)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการผลิตสารคดีสั้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

(20 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ให้แก่สวนสัตว์ดุสิต

(15 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวช่วยชาวนา เพื่อประโยชน์แก่โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ุไทย จากกลุ่มชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์

(15 ธ.ค. 2560)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูลองค์การการสวนสัตว์

(15 ธ.ค. 2560)

องค์การสวนสัตว์ ประกาศราคากลางจ้างระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

(15 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2561

(15 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 ถัดไป>>

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!