องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> งานวิจัย

การจำแนกเพศของนกมาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ


วันที่ 26 พ.ย. 2559

          ปัจจุบันนกมาคอว์และนกกระตั้วในสภาพธรรมชาติได้ลดจำนวนลงอย่างมากจนอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างยิ่งยวด ประกอบกับพื้นที่ป่าสำหรับอยู่อาศัยของนกมาคอว์และนกกระตั้วถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุ์นกมาคอว์และนกกระตั้ว สำหรับนกมาคอว์ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชี หมายเลข 2 ในขณะที่นกกระตั้วได้ถูกจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่จะใกล้สูญพันธุ์

          อย่างไรก็ตามมีความพยายามเพาะขยายพันธุ์นกมาคอว์ขึ้นทั้งในสวนสัตว์ และฟาร์มเอกชน แต่ทว่าประสบปัญหาในการจำแนกเพศของนกมาคอว์และนกกระตั้ว กล่าวคือนกทั้งสองประเภทไม่สามารถจำแนกเพศได้จากลักษณะภายนอกได้ นับว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพาะพันธุ์นกดังกล่าว ในอดีตที่ผ่านมาการจำแนกเพศนกเหล่านี้ จะใช้วิธีการตรวจสอบ coacal ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวนก หรือการวิเคราะห์ระดับสเตียรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน และให้ผลแม่นยำต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้น การจำแนกเพศโดยการใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการจำแนกเพศในนก และสัตว์ปีกอื่น มีการศึกษาในนกและสัตว์ปีกประเภทต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยอาศัยความแตกต่างของยีน CHD1 ซึ่งตั้งอยู่บนโครโมโซมเพศเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของเพศนกในระดับโมเลกุล ดีเอ็นเอ ซึ่งประสบความสำเร็จในนกหลากหลายชนิดมาแล้ว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364