องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> งานวิจัย

พันธุศาสตร์เซลล์ของค่างในประเทศไทย


วันที่ 28 พ.ย. 2559

          เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบันได้มีการนำสัตว์หรือพืชมาศึกษาวิจัยกันมากขึ้นสัตว์จำพวกลิง เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษากันมากทั้งในด้านพฤติกรรม และด้านการแพทย์ โดยนำลิงมาเป็นสัตว์ทดลองแทนการทดลองในมนุษย์ ทำการทดลองเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หาวิธีวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสัตว์จำพวกลิง ชะนี และเอพ มีวิวัฒนาการร่วมกันกับมนุษย์

          พันธุศาสตร์เซลล์ (cytogenetics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม (chromosome) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต หากโครงสร้างหรือจำนวนของโครโมโซมเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้เกิดการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจริญพัฒนา และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (อมรา คัมภิรานนท์, 2546) เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวน และรูปร่างของโครโมโซมที่จำเพาะ สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการ เมื่อตรวจสอบโครโมโซมพบว่ามีโครโมโซมหลาย ๆ คู่ที่เหมือนกัน เช่น มนุษย์ กอริล่า อุรังอุตัง และชิมแพนซี (Yunis, 1982) การศึกษาโครโมโซมของสัตว์จำพวกลิงมีมากในต่างประเทศ ส่วนมากศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ และวิวัฒนาการระหว่างลิงกับมนุษย์ ในบางครัง้ การจัดจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) ที่คล้ายกันจนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ จะมีการนำจำนวนโครโมโซม และลักษณะคาริโอไทป์ (karyotype) มาใช้ เป็นข้อมูลที่สำคัญเช่น ในวงศ์ชะนี (Family Hylobates) ได้ถูกจำแนกออกเป็น 4 สกุล (genus) ตามจำนวนโครโมโซมที่ต่างกัน (Roos and Geissmann, 2001 อ้างถึงใน วิวรรธน์ แก่นสา, 2548)

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364