องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการธนาคารพันธุกรรมของสัตว์ป่าหายากตระกูลกวางและกวางผาในประเทศไทย


วันที่ 29 พ.ย. 2559

          ละมั่งพันธุ์ไทย ละมั่งพันธุ์พม่า เนื้อทราย และกวางผา จัดเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย และมีความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาสถานภาพในธรรมชาติยังมีอยู่น้อยมากและเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ประชากรในสภาพการเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบันมีประชากรละมั่งสายพันธุ์พม่าและเนื้อทรายเพียงพอสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

          เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ARTs) เช่น การเก็บ อสุจิแช่แข็ง การผสมเทียม การผลิตตัวอ่อนในจานแก้วเพื่อย้ายฝาก ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มจำนวน และการจัดการด้านพันธุกรรมสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์สัตว์เพศผู้พื่อจัดตั้ง ธนาคารน้ำเชื้อหรือธนาคารพันธุกรรม (Genome Resource Bank; GRB) เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการนำ เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์มาช่วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าสำคัญของประเทศไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นการ พัฒนาเพื่อจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ป่าตระกูลกวางและกวางผาของประเทศไทย จะเป็นทางออกที่สามารถ ชะลอวิกฤตการสูญพันธุ์ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสืบพันธุ์ในการเร่งสร้างจำนวนประชากร ที่เร็วกว่าการผสมตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติเพื่อแลก เปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากรในธรรมชาติและในกรงเลี้ยงต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364