องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> งานวิจัย

คุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิแมวดาว (Prionailurus bengalensis)


วันที่ 1 ธ.ค. 2559

          ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะตัวอสุจิของแมวดาว (Prionailurus bengalensis)วัดปริมาตรความจุของลูกอัณฑะ และรีดเก็บน้ำเชื้อจากแมวดาวเพศผู้ อายุ 1-5 ปี น้ำหนัก 2.7-5 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีกระตุ้นกระแสไฟฟ้า (จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 การกระตุ้น ขนาด 2-5 โวลต์)

          ตรวจสอบปริมาตรและ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำเชื้อ ประเมินอัตราการเคลื่อนที่ ความเข้มข้น การมีชีวิต ความปกติของหัว และหางของตัวอสุจิ ตรวจสอบลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิโดยการวัดขนาดหัวและความยาวหางด้วยเครื่องตรวจตัวอสุจิ ไอวอส โดยโปรแกรมโอวอล เมทริกซ์ ผลการศึกษาพบว่าแมวดาวมีปริมาตรความจุของลูกอัณฑะรวม 1.82 ± 0.6 เซนติเมตร3 (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) มีปริมาตรที่มีตัวอสุจิ 127.2 ± 75.3 ไมโครลิตร มีความเป็นกรด-ด่าง 7.8 ± 0.6 ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ 73.3 ± 16.4% ตัวอสุจิมีชีวิต 70 ± 12.16% ความเข้มข้นของตัวอสุจิ 151.9 ± 119.0 x 106 ตัว/มิลลิลิตร ตัวอสุจิที่มีหัวและหางปกติ 96.9 ± 2.47 และ 80.4 ± 11.5% ตามลำดับ ลักษณะรูปร่างหัวอสุจิปกติมีขนาด (ยาวที่สุด x สั้นที่สุด) 5.0 ± 0.2 x 3.1 ± 0.2 ไมครอน และมีความยาวหาง 49.7 ± 5.2 ไมครอน การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ และรูปร่างลักษณะตัวอสุจินี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัยความสมบูรณ์พันธุ์ และการแช่แข็งน้ำเชื้อซึ่งเป็นประโยชน์ในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364