องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> งานวิจัย

ทิศทางการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ โลโก้ ขนมชั้น เนื้อหนัง และ คน


วันที่ 9 ธ.ค. 2559

ทิศทางการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ โลโก้ ขนมชั้น เนื้อหนัง และ "คน” ยุทธศาสตร์ 2551-2554


พัฒนาจุดแข็ง (strength) คือสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ทรัพยากรสัตว์ป่าและคนที่มีอยู่ 
ใช้ ความร่วมมือเป็นยุทธศาสตร์หลัก เช่น MOU กับสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการพัฒนางานและพัฒนาคน 
คน คน คน (Human resources) และการพัฒนาบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ ส่วนวิชาการจะมี staff 30 คน คัดเลือกคนที่มีคุณภาพ รักงานและองค์กร 
บูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ จะลดการทำวิจัยเชิงเดี่ยวแต่จะเน้นชุดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุทธศาสตร์ประเทศ และเน้นผลสัมฤทธิ์ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อวิจัยและอนุรักษ์ที่พอเพียงและยั่งยืน 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/03_integrated_research.exe
  1. พัฒนาจุดแข็ง (strength) คือสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ทรัพยากรสัตว์ป่าและคนที่มีอยู่
  2. ใช้ ความร่วมมือเป็นยุทธศาสตร์หลัก เช่น MOU กับสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการพัฒนางานและพัฒนาคน
  3. คน คน คน (Human resources) และการพัฒนาบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ ส่วนวิชาการจะมี staff 30 คน คัดเลือกคนที่มีคุณภาพ รักงานและองค์กร
  4. บูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ จะลดการทำวิจัยเชิงเดี่ยวแต่จะเน้นชุดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุทธศาสตร์ประเทศ และเน้นผลสัมฤทธิ์
  5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อวิจัยและอนุรักษ์ที่พอเพียงและยั่งยืน

คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/03_integrated_research.exe

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364