องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการยื่นข้อเสนอปรับบัญชีเต่าและตะพาบ ในการประชุม CITES CoP16


วันที่ 18 มี.ค. 2558
ผลการยื่นข้อเสนอปรับบัญชีเต่าและตะพาบ ในการประชุม CITES CoP16


          ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) ประเทศไทย ในประเด็นของเต่า และตะพาบ ดังนี้

          เต่าคองู Chelodina mccordi (Roli Island snake-necked turtle) Family Chelidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 (ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) ซึ่งมติที่ประชุมให้คงอยู่ในบัญชีที่ 2 แต่ให้เพิ่มโควต้าเป็น 0 เนื่องจาก พบที่ติมอร์ และอินโดนีเซีย โดย IUCN ได้จัดสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด เพราะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศถิ่นกำเนิดได้ และจำนวนประชากรในธรรมชาติก็ลดลงอย่างมาก
 
          เต่าจุด Clemmys guttata (spolled turtle) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก เต่าจุด พบที่อเมริกา แคนาดา มีการค้าในสถานะเป็นสัตว์เลี้ยง โดยปัจจุบันประชากรในธรรมชาติมีประมาณ 2,000 ตัว และถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม และถูกจับจากธรรมชาติมาทำการค้าประมาณ 60 %
 
          เต่าหางยาว (Emydoidea blandingii (Blanding’s turtle) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก เต่าหางยาว พบที่แคนาดา อเมริกา มีแนวโน้มลดลง การทดแทนในธรรมชาติช้า IUCN จึงจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
 
          เต่าบก Malaclemys terrapin (Diamondback terrapin) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากพบในอเมริกา สถานภาพถูกคุกคามจับมาใช้ประโยชน์เกินกำลังการผลิต โดยในแต่ละปีพบถูกจับมาเฉลี่ยปีละ 26,000 ตัว อีกทั้งการทดแทนในธรรมชาติเกิดช้า และที่สำคัญปัจจุบันไม่มีข้อมูลการอนุรักษ์
 
          เต่าในกลุ่ม เต่าลายตีนเป็ด เต่าหับหัวเหลือง เต่าหับจีน เต่าหับเวียดนาม เต่าหับแมคคอร์ด เต่าจัน (Freshwater box turtles) family Geoemydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 และให้โควต้าเป็น 0 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากจำนวนประชากรลดลงอย่างมาก จน IUCN` จัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และไม่มีข้อมุลการอนุรักษ์
 
          เต่าปูลู Platysternon megacephalum (Big-headed turtles) Family Plalysternidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ได้เสนอขอปรับบัญชีจากบัญชีที่ 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจากเต่าปูลู เป็นเต่าน้ำจืดที่พบอาศัยอยู่ที่ประเทศเขมร จีน ฮ่องกง ลาว พม่า เวียดนาม และในประเทศไทยบางพื้นที่ โดยปัจจุบันถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดการค้า ราคาซื้อขายสูงถึงกิโลกรัมละ 6,000 บาท สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย มีออเดอร์จากประเทศผู้นิยมนำไปเลี้ยงและทำเป็นยาสมุนไพรด้วยความเชื่อว่า เป็นยาโด๊ป
 
          เต่าดาวพม่า Geochelone platynota (Burmese star turtle) Family Tesludinidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ได้เสนอขอปรับบัญชีจากบัญชีที่ 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจาก ปัจจุบันจำนวนประชากรเต่าดาวมีน้อยใกล้สูญพันธุ์และพบในธรรมชาติแห่งเดียวใน (extinct in wild) โดยการจัดสภาพของ IUCN จัดลำดับให้เป็นใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด ส่วนใหญ่มีบางประเทศใช้เพื่อการบริโภคและป็นสัตว์เลี้ยง ราคาขายส่งตัวละ 8,500- 20,000 บาท
 
          วงศ์ ตะพาบ (Trionychidae) 10 ชนิด ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 1 และบัญชี 2 มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจาก
 
  1. Aspideretes leithii
  2. ตะพาบม่านลาย Chitra chitra จากบัญชี 2 เป็น 1 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด เป็นสัตว์คุ้มครองในไทย ราคาขายในเว็บไซต์ ตัวละ 23,000 บาท
  3. ตะพาบม่านลายพม่า Chitra vandijki จากบัญชี 2 เป็น 1 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด ราคาขายในเว็บไซต์ ตัวละ 23,000 บาท
  4. ตะพาบแก้มแดง Dogania subplana ขึ้นบัญชี 2 สถานภาพหายาก เป็นสัตว์คุ้มครองในไทย
  5. ตะพาบพม่า Nilssonia formosa ขึ้นบัญชี 2 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด
  6. ตะพาบอินเดีย Palea steindachneri ขึ้นบัญชี 2 ปัจจุบันหายากมีบางประเทศนำทำเป็นยา มีการค้าปีละประมาณ 13,000 ตัน
  7. Pelodiscus axenaria ขึ้นบัญชี 2
  8. Pelodiscus maackii ขึ้นบัญชี 2
  9. Pelodiscus parviformis ขึ้นบัญชี 2
  10. Rafetus swinhoei ขึ้นบัญชี 2

 
ขอบคุณข่าวจาก กรมประมง และwww.citescop16thai.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364