องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การประเมินสถานภาพด้านสุขภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย


วันที่ 26 ก.ย. 2557

          การศึกษาเพื่อประเมินสถานภาพด้านสุขภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรรมของกวางผา ในกรงเลี้ยง ได้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2553 – มิถุนายน 2554 โดยได้ทำการศึกษาในกวางผาจำนวน 70 ตัว ดำเนินการจับบังคับเพื่อเก็บ ตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำบริเวณคอ (Jugular vein) เก็บในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด EDTA เพื่อตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและในหลอด เก็บเลือดที่ไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวเพื่อปั่นเอาซีรั่ม
 
          สำหรับตรวจค่าทางเคมีโลหิต ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ HM5 และ VetScan (Abaxial, USA) ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบ เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี one way ANOVA ในโปรแกรม SPSS (IBM SPSS, Armonk, New York, USA) จัดทำฐานข้อมูลค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของกวางผาโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามเพศและ อายุ ผลการศึกษาพบว่าค่าทางโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของกวางผาในช่วงอายุต่างกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญและในระหว่างเพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในค่า RDW, ALT และ Glucose การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอ ไทด์บริเวณ cytochrom b และ D-loop ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเพื่อหาความหลากหลายของประชากร จากสายแม่ในกวางผาจำนวน ๒๓ ตัวซึ่งคัดเลือกจากพันธุ์ประวัติ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรกวาง ผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมในสายแม่ ดังนั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทิลไลท์ หรือ การหาความหลากหลายในสาย พ่อจากโครโมโซมวาย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านความหลากหลายทาง พันธุกรรมของกลุ่มประชากรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อจัด การเพื่อคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรกวางผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของประเทศ ไทยต่อไป
t20161201105128_7999.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364