องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การศึกษาพันธุศาสตร์ของกลุ่มชะนีแก้มขาวในสภาพกรงเลี้ยงประเทศไทย


วันที่ 10 ก.ย. 2556

          ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทำให้เกิดความซับซ้อนทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ในสภาวะปัจจุบันสัตว์ป่าถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติ การถูกล่าจากผู้ล่าในธรรมชาติและมนุษย์ยังทำลายป่า จนบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึง "ชะนีที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเสียงเรียกขานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์” ด้วย เนื่องจากชะนีอาศัยอยู่บนป่าดิบชื้น หรือผืนป่าที่ยังไม่มีการบุกรุก มียอดไม้ต่อกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถพบชะนีได้ในป่าผืนเล็กที่มีถนนตัดผ่านหรือสิ่งก่อสร้างขวางอยู่
 
         ชะนีจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในวงศ์ (Family) Hylobatidae สกุล (Genus) Hylobatesชะนีกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมด 4 สกุลย่อย (Subgenus) 12 ชนิด (Species) (Geissmann, 2002b) สำหรับในประเทศไทยตามธรรมชาติพบ 3 สกุลย่อย 5 ชนิด ได้แก่สกุลย่อย Hylobates 3 ชนิด สกุลย่อย Symphalangus มีอยู่เพียงชนิดเดียวคือ ชะนีเซียมัง (Siamang, S. Syndactylus) (ประทีป, 2541) และชะนีสกุลย่อยสุดท้ายคือสกุลย่อย Nomascus มีเพียงชนิดเดียวซึ่งมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับชนิดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยว่าเป็นชนิดใด สำหรับในสภาพกรงเลี้ยงในองค์การสวนสัตว์นั้นเช่นเดียวกันคือยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีชะนีแก้มขาวชนิดใดบ้าง เนื่องจากลักษณะภายนอกของชะนีสกุลย่อยนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ซึ่งหากแยกชนิดผิดจะส่งผลกระทบอย่างมากในการจัดการประชากร เพื่อใช้ในการวางแผนการเพาะขยายพันธุ์ (สุเมธและคณะ, 2549)
t20161201103712_7968.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364