องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์และเพื่อรักษาพันธุกรรมสัตว์ป่าตระกูลแมวในประเทศไทย


วันที่ 23 ก.ย. 2556

          สัตว์ป่าตระกูลแมวทั่วโลกมีทั้งหมด 36 ชนิด ส่วนในประเทศไทยนั้นมีสัตว์ป่าตระกูลแมวทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง, เสือดาว, เสือดำ, เสือลายเมฆ, แมวดาว, เสือปลา, เสือไฟ, เสือกระต่าย, แมวลายหินอ่อน และแมวป่าหัวแบน
 
          สัตว์ป่าตระกูลแมวจัดอยู่ในสัตว์ป่าชนิดใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีการล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย มีการจับสัตว์ป่ามาขาย การขาดจิตสำนึกในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า การลดพื้นที่ป่าในโลกเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้มีการบุกรุกเข้ายังพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า รวมทั้งการนำเอาสัตว์ป่ามาค้าขายในเชิงพาณิชย์ การเพิ่มประชากรของสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง (in captivity) และการรักษาพันธุกรรม (conservation) เป็นวิธีทางอ้อมที่จะคงรักษาพันธุกรรมของสัตว์ป่าได้
 
          การนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) อาทิเช่น การผสมเทียม (artificial insemination) การย้ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer) การเก็บรักษาโอโอไซต์ ตัวอสุจิและตัวอ่อน (oocyte, sperm and embryo preservation) รวมทั้งเทคโนโลยีการโคลนนิ่งด้วยเซลล์โซมาติก (somatic cell cloning) เป็นวิธีการที่นำมาช่วยในการเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและมาอนุรักษ์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมกับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในงานวิจัยอย่างน้อย 2 โครงการคือ โครงการเก็บน้ำเชื้อสัตว์ป่าตระกูลแมว ร่วมกับ The Nashville Zoo, Smithsonian Park เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 โดยประสบความสำเร็จในการรีดเก็บน้ำเชื้อ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อ และการผสมเทียมสัตว์ป่าตระกูลแมว และในปี พ.ศ. 2547 ทางภาควิชาฯ ได้มีโครงการการศึกษาการพัฒนาโคลนนิ่งด้วยเซลล์โซมาติกในสัตว์ป่าตระกูลแมว (Study on development of somatic cell cloning in feline species) เป็นโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโนโลยีโคลนนิ่งในสัตว์ป่าตระกูลแมว โดยความสนับสนุนจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบันสามารถผลิตโคลนตัวอ่อนแมวลายหินอ่อนและแมวป่าหัวแบนได้ ซึ่งเป็นแมวป่าที่จัดเป็นสัตว์ชนิดที่หายากที่สุดในประเทศไทยและมีจำนวนน้อยมากจนประสบความสำเร็จ (Thongpakdee et al., 2004, 2005a, b)
t20161201103307_7937.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364