องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทางด้านโภชนาการอาหารและค่าโภชนะ กับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกหว้าที่ใกล้สูญพันธุ์ในสภาพของการเพาะเลี้ยง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


วันที่ 21 ก.ย. 2555

          สืบเนื่องจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินความพยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยง โดยมีความมุ่งหมายที่จะคงความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มโอกาสของการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต
 
          นกหว้า(Argusianus argus argus) ก็จัดเป็นสัตว์ปีกอีกชนิดที่อยู่ในเป้าหมายของการอนุรักษ์ ในอดีตองค์การสวนสัตว์สามารถทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้บ้างเฉพาะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเท่านั้น ซึ่งการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของประชากรสัตว์ได้ด้วยตนเองนั้นมีความจำเป็นต้องเพิ่มระดับของอัตราการขยายพันธุ์ พร้อมกันนี้ต้องลดอัตราการตายลง แต่การเพาะเลี้ยงเพื่อให้ขยายพันธุ์ได้ในกรงเลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ยากเนื่องจากขาดข้อมูลที่สำคัญหลายประการ ทั้งนี้กระบวนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกหว้าในอดีตที่ผ่านมาพบว่านกหว้าส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ทั้งๆ ที่ช่วงอายุถึงวัยเจริญพันธุ์แล้ว ซึ่งในสภาพของการเพาะเลี้ยงนอกจากการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ และการจัดการตัวสัตว์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการขยายพันธุ์สัตว์คือ การจัดการทางด้านโภชนาการทั้งในเรื่องของการให้อาหาร และคุณค่าของอาหารซึ่งนับว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับสัตว์ที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงทั้งนี้ปริมาณโภชนะที่สัตว์ได้รับในแต่ละวันมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ถ้าหากได้รับโภชนะที่เหมาะสมจะทำให้การสร้างไข่(ova) และเสปิร์ม(spermatozoa) มีความเป็นปกติ นอกจากนี้คุณค่าทางโภชนะยังมีผลต่อระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อ(endocrine system) และมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Luteinizing hormone และ Follicle stimulating hormone)ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ โดยรวมแล้วหากสัตว์ได้รับอาหารที่มีปริมาณโภชนะเหมาะสม ระบบร่างกายก็จะมีความสมดุลย์ช่วยส่งเสริมให้มีการจับคู่ผสมพันธุ์ได้มากขึ้น
t20161130165950_7751.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364