องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> เอกสารเผยแพร่

นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร


วันที่ 20 ต.ค. 2558

          องค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

          แผนนโยบายการปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารองค์การสวนสัตว์มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์บรรลุตามภารกิจ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มนโยบายหลัก ๖ ด้านนโยบายปฏิบัติงาน และ ๒๕ เรื่องแผนงาน เป็นแผนปฏิบัติงาน รายปี ประจำรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

 

กลุ่มงานนโยบายด้านสังคมและการบริหารองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๔ ด้าน

๑.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ๙ เรื่อง

๑.๑ การบริหารองค์การสวนสัตว์ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ด้วยค่านิยม ๑๒ ประการ
๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๑.๓ การบริหารจัดการ ตามข้อตกลง ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๔ การบริการจัดการด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล
๑.๕ การสร้างบทบาทและภาวะผู้นำ
๑.๖ การจัดทำเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสวนสัตว์
๑.๗ การติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
๑.๘ การลดค่าใช้จ่ายภายในองค์การสวนสัตว์
๑.๙ การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

๒.นโยบายด้านการจัดการสวนสัตว์ ๕ เรื่อง

๒.๑ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Zoo
๒.๒ การดำเนินการเพื่อความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์
๒.๓ การนำงานวิชาการของสวนสัตว์ เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
๒.๔ การพัฒนาการจัดการสวนสัตว์ขั้นสูง

๓. นโยบายด้านการศึกษา ๓ เรื่อง

๓.๑ การจัดทำสวนสัตว์เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำภูมิภาค
๓.๓ การยกระดับบทบาทของสวนสัตว์สู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning

๔. นโยบายด้านการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ๓ เรื่อง

๔.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ
๔.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ระหว่างประเทศ
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กลุ่มงานนโยบายด้านธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๒ ด้าน

 

๕.นโยบายด้านการเพิ่มรายได้และพัฒนาธุรกิจ ๓ เรื่อง

๕.๑ การเพิ่มรายได้ขององค์การสวนสัตว์
๕.๒ การเพิ่มจำนวนผู้เที่ยวชมและใช้บริการภายในสวนสัตว์
๕.๓ การติดตามและประเมินผลการบริหารสัญญาเชิงธุรกิจ
๕.๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

๖. นโยบายการรักษาภาพลักษณ์องค์กรและการให้บริการที่เป็นเลิศ ๓ เรื่อง

๖.๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นหน่วยงานอนุรักษ์และให้ความรู้ด้านสัตว์ป่า
๖.๒ แผนการสำรวจเพื่อพัฒนาความพึงพอใจในสินค้าและบริการของสวนสัตว์ทุกแห่ง
๖.๓ แผนงานบริการเพื่อสังคม CSR

          ทั้งนี้ เมื่อสามารถกำหนดกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ ได้อย่างเป็นระบบ โดยให้มีความสามารถในการประเมินสถานภาพการดำเนินงาน นำผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล องค์การสวนสัตว์จะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยั่งยืน ทั้งด้านฐานรายได้องค์กร ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติ ในการได้ปฏิบัติงานหน้าที่ในหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทิศทางก้าวหน้าในอาชีพ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364