องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา >> นโยบายการบริหารงานองค์การสวนสัตว์

นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร ปี 2558


วันที่ 20 ต.ค. 2558

          องค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

          แผนนโยบายการปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารองค์การสวนสัตว์มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์บรรลุตามภารกิจ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มนโยบายหลัก ๖ ด้านนโยบายปฏิบัติงาน และ ๒๕ เรื่องแผนงาน เป็นแผนปฏิบัติงาน รายปี ประจำรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

 

กลุ่มงานนโยบายด้านสังคมและการบริหารองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๔ ด้าน

๑.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ๙ เรื่อง

๑.๑ การบริหารองค์การสวนสัตว์ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ด้วยค่านิยม ๑๒ ประการ
๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๑.๓ การบริหารจัดการ ตามข้อตกลง ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๔ การบริการจัดการด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล
๑.๕ การสร้างบทบาทและภาวะผู้นำ
๑.๖ การจัดทำเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสวนสัตว์
๑.๗ การติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
๑.๘ การลดค่าใช้จ่ายภายในองค์การสวนสัตว์
๑.๙ การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

๒.นโยบายด้านการจัดการสวนสัตว์ ๕ เรื่อง

๒.๑ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Zoo
๒.๒ การดำเนินการเพื่อความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์
๒.๓ การนำงานวิชาการของสวนสัตว์ เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
๒.๔ การพัฒนาการจัดการสวนสัตว์ขั้นสูง

๓. นโยบายด้านการศึกษา ๓ เรื่อง

๓.๑ การจัดทำสวนสัตว์เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำภูมิภาค
๓.๓ การยกระดับบทบาทของสวนสัตว์สู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning

๔. นโยบายด้านการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ๓ เรื่อง

๔.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ
๔.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ระหว่างประเทศ
๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กลุ่มงานนโยบายด้านธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๒ ด้าน

 

๕.นโยบายด้านการเพิ่มรายได้และพัฒนาธุรกิจ ๓ เรื่อง

๕.๑ การเพิ่มรายได้ขององค์การสวนสัตว์
๕.๒ การเพิ่มจำนวนผู้เที่ยวชมและใช้บริการภายในสวนสัตว์
๕.๓ การติดตามและประเมินผลการบริหารสัญญาเชิงธุรกิจ
๕.๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

๖. นโยบายการรักษาภาพลักษณ์องค์กรและการให้บริการที่เป็นเลิศ ๓ เรื่อง

๖.๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นหน่วยงานอนุรักษ์และให้ความรู้ด้านสัตว์ป่า
๖.๒ แผนการสำรวจเพื่อพัฒนาความพึงพอใจในสินค้าและบริการของสวนสัตว์ทุกแห่ง
๖.๓ แผนงานบริการเพื่อสังคม CSR

          ทั้งนี้ เมื่อสามารถกำหนดกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ ได้อย่างเป็นระบบ โดยให้มีความสามารถในการประเมินสถานภาพการดำเนินงาน นำผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล องค์การสวนสัตว์จะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยั่งยืน ทั้งด้านฐานรายได้องค์กร ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติ ในการได้ปฏิบัติงานหน้าที่ในหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทิศทางก้าวหน้าในอาชีพ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364