องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม




อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง




อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่




อ่านทั้งหมด

งานวิจัย




อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ




อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> เอกสารเผยแพร่ >> เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๓


วันที่ 13 ธ.ค. 2555

 

รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น ๓ ตึกวนศาสตร์ ๖๐ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ตามที่ คณะวนศาสตร์ โดยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น ๓ ตึกวนศาสตร์ ๖๐ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พื้นที่คุ้มครอง อนุรักษ์สัตว์ป่าได้จริงหรือ?” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ป่า สร้างโอกาสให้นักบริหาร นักวิชาการ ผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะก่อประโยชน์ต่องานศึกษาวิจัย งานวิชาการ เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศในมิติต่างๆ โดยองค์การสวนสัตว์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานองค์การสวนสัตว์ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านวิชาการ และเพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการสวนสัตว์ จึงได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว รวม ๓๕ คน

 

โดยรูปแบบการจัดสัมมนาแบ่งออกได้ ดังนี้

๑. การนำเสนอผลงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าทั้งในและนอกประเทศที่ทำการศึกษาวิจัยสัตว์ป่าในประเทศไทยนำเสนอผลงาน รวมทั้งการอภิปราย เรื่อง "พื้นที่คุ้มครอง อนุรักษ์สัตว์ป่าได้จริงหรือ?”

๒. การนำเสนอผลงานของนักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ หรือ Young Wildlifer Seminar ณ ห้องประชุม FORTROP โดยมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและนักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงาน

๓. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เป็นการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ ผลงานวิชาการและภาพถ่ายสัตว์ป่า โดยในการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทางองค์การสวนสัตว์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้

 

ภาคบรรยาย
มีการนำเสนอผลงาน ๒ เรื่อง คือ
๑. "บทบาทขององค์การสวนสัตว์ในการลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า” นำเสนอโดย นางสาวอัมพิกา ทองภักดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา
๒. "การปล่อยกวางผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา แม่แสะ : การเตรียมการและการติดตามหลังการปล่อย” โดย นางสาวคีตะ ก่อกุศล ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยกวางผาฯ ร่วมกับหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และมีการร่วมอภิปราย เรื่อง "พื้นที่คุ้มครอง อนุรักษ์สัตว์ป่าได้จริงหรือ?” โดย น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์

 

ภาคโปสเตอร์
มีการนำเสนอผลงาน ๓ เรื่อง คือ
๑. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและอัตราเลือดชิดของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๒. Progesterone patterns in Siamensis Eld’s deers (Rucervus elldii siamensis) and Thamin (Rucervus eldii thamin) assessed by fecal hormone assay
๓. ผลของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล เทสโทสเตอโรน และคอร์ติซอลในการขยายพันธุ์ของนกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)

 

          ทั้งนี้ การสัมมนาได้ตระหนักถึงพื้นที่คุ้มครองที่ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกทำลายซึ่งส่งผลกระทบถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย องค์การสวนสัตว์จึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาเพราะองค์การสวนสัตว์มีพัธกิจที่สำคัญในการอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานในรูปแบบของการบูรณาการ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันทำงาน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้อยู่คู่กับป่า

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364