องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> โครงการที่น่าสนใจ

โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา


วันที่ 21 ต.ค. 2557
เปิดจองแล้ว
 

          สวนสัตว์สงขลาพร้อมให้บริการเปิดจองวันเวลาทำกิจกรรมสำหรับกลุ่ม โรงเรียนใน โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้ ด้วยบริการสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้ และการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าได้แล้วบัดนี้
 
          นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ เป็นโครงการต่อเนื่องตามแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งเป็นการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ของเยาวชน การส่งเสริมความรู้ทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะของกิจกรรมใน โครงการเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ถาม - ตอบปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ด้วยรถบริการนำชมพร้อมวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ทั้งนี้ได้จัดแบ่งประเภทการเรียนรู้ตามวันเวลาไว้ ๒ ประเภท คือ ประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบ ๑ วัน ไป - กลับ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบพักแรม ๑ คืน ๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน รวม ๑๑๐,๐๐๐ คน สวนสัตว์ฯ มีอาหารพร้อมน้ำดื่ม รถบริการนำชมและวิทยากรไว้คอยบริการ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
 
          ส่วนคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสในเรื่องการทัศนศึกษานอกสถานที่อยู่ในฐานะ ยากจนหรือเขตชนบทหรือสถานสงเคราะห์ สถานศึกษา สมาคม ชมรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการหรือเด็ก พิเศษ โรงเรียนใดสนใจสามารถจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลาในกรณีที่มีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียน รู้ในสวนสัตว์เต็มก่อนวันที่กำหนดไว้ ทางฝ่ายการศึกษาก็จะปิดรับสมัครทันที (จองก่อนมีสิทธิก่อน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ , ๐๘-๖๔๙๘-๓๖๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
 
 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364