องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> โครงการที่น่าสนใจ

โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา


วันที่ 21 ต.ค. 2557
เปิดจองแล้ว
 

          สวนสัตว์สงขลาพร้อมให้บริการเปิดจองวันเวลาทำกิจกรรมสำหรับกลุ่ม โรงเรียนใน โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้ ด้วยบริการสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้ และการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าได้แล้วบัดนี้
 
          นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ เป็นโครงการต่อเนื่องตามแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งเป็นการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ของเยาวชน การส่งเสริมความรู้ทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะของกิจกรรมใน โครงการเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ถาม - ตอบปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และชมการแสดงความสามารถของสัตว์ด้วยรถบริการนำชมพร้อมวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ทั้งนี้ได้จัดแบ่งประเภทการเรียนรู้ตามวันเวลาไว้ ๒ ประเภท คือ ประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบ ๑ วัน ไป - กลับ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเภทศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ แบบพักแรม ๑ คืน ๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน รวม ๑๑๐,๐๐๐ คน สวนสัตว์ฯ มีอาหารพร้อมน้ำดื่ม รถบริการนำชมและวิทยากรไว้คอยบริการ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
 
          ส่วนคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสในเรื่องการทัศนศึกษานอกสถานที่อยู่ในฐานะ ยากจนหรือเขตชนบทหรือสถานสงเคราะห์ สถานศึกษา สมาคม ชมรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการหรือเด็ก พิเศษ โรงเรียนใดสนใจสามารถจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลาในกรณีที่มีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียน รู้ในสวนสัตว์เต็มก่อนวันที่กำหนดไว้ ทางฝ่ายการศึกษาก็จะปิดรับสมัครทันที (จองก่อนมีสิทธิก่อน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ , ๐๘-๖๔๙๘-๓๖๙๓ โทรสาร ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
 
 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364