องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> โครงการที่น่าสนใจ

สวนสัตว์ของน้อง


วันที่ 13 พ.ค. 2552
กิจกรรมสำหรับเด็ก โครงการพาน้องท่องสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์ดุสิต ความเป็นมา

          องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตามภารกิจที่สำคัญ คือ การจัดหารวบรวมสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการบำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่า
 
          การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งบทบาทขององค์การสวนสัตว์ดังกล่าว ส่งผลในการปลูกฝังจิตใจของเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรัก ความเข้าใจสัตว์ป่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ แหล่งการเรียนรู้ของเยาวชน
 3. เพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 2. เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ไม่มีงบประมาณในเรื่องการไปนอกสถานที่
 3. เป็นโรงเรียนที่มรฐานะยากจน หรืออยู่ในเขตชนบทหรือท้องถิ่นทุรกันดาร
 4. เป็นโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม ชมรม มูลนิธิที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 
สิ่งที่สวนสัตว์จัดให้
 1. วิทยากรบรรยาย และทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสวนสัตว์ ฟรี
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมของสวนสัตว์ ฟรี
 3. อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฟรี
 
หมายเหตุ
 
โรงเรียนที่มีชาวมุสลิม สวนสัตว์ฯจะจัดอาหารว่างประเภทขนมและนมให้แทนโรงเรียนรับผิดชอบ
 1. ค่าพาหนะไปกลับ
 2. นักเรียนต้องอยู่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
 3. ครูเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมตลอดสนใจรายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
 
 
แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม5 ดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 0-22827111-3ต่อ128,131,454 โทรสาร 0-2282-9245

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364