องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด

บริการ/องค์ความรู้ >> โครงการที่น่าสนใจ

สวนสัตว์ของน้อง


วันที่ 13 พ.ค. 2552
กิจกรรมสำหรับเด็ก โครงการพาน้องท่องสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์ดุสิต ความเป็นมา

          องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตามภารกิจที่สำคัญ คือ การจัดหารวบรวมสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการบำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่า
 
          การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เที่ยวชม ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งบทบาทขององค์การสวนสัตว์ดังกล่าว ส่งผลในการปลูกฝังจิตใจของเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรัก ความเข้าใจสัตว์ป่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ แหล่งการเรียนรู้ของเยาวชน
 3. เพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 2. เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ไม่มีงบประมาณในเรื่องการไปนอกสถานที่
 3. เป็นโรงเรียนที่มรฐานะยากจน หรืออยู่ในเขตชนบทหรือท้องถิ่นทุรกันดาร
 4. เป็นโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม ชมรม มูลนิธิที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 
สิ่งที่สวนสัตว์จัดให้
 1. วิทยากรบรรยาย และทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสวนสัตว์ ฟรี
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมของสวนสัตว์ ฟรี
 3. อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฟรี
 
หมายเหตุ
 
โรงเรียนที่มีชาวมุสลิม สวนสัตว์ฯจะจัดอาหารว่างประเภทขนมและนมให้แทนโรงเรียนรับผิดชอบ
 1. ค่าพาหนะไปกลับ
 2. นักเรียนต้องอยู่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
 3. ครูเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมตลอดสนใจรายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
 
 
แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม5 ดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 0-22827111-3ต่อ128,131,454 โทรสาร 0-2282-9245

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364