องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7 สำหรับปีงบประมาณงบประมาณ 2552 เริ่มตุลาคม นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าโครงการดีดีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ คือโครงการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
 
ที่สำคัญสวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอด ชีวิตในบริบทสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเกณฑ์การรับนักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงระดับ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เงื่อนไขต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นธุระกันดาร หรือมีงบประมาณจำกัดในการศึกษานอกสถานที่ มี 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และ 1 วันมาเช้าเย็นกลับรับจำนวน 75,000 คน โครงการมาเช้าเย็นกลับ สำหรับโครงการเข้าค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน รับจำนวน 22,000 คนเท่านั้น ข่าวดี คือสวนสัตว์โคราชได้รับงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารพักแรมที่มาตรฐานลานแคมป์ไฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับนักเรียนได้ถึงคืนละ 500 คน จะเปิดบริการ ได้ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้
 
สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ในสวนสัตว์” ตั้งแต่บัดนี้ สมัครก่อนได้ก่อน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-4537-8 ทุกวัน
 
************************************************
 
ข่าวลำดับที่ 25 / 2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 51
นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
นางสาวรสสุคนธ์ จุยคำวงค์ หัวหน้าแผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
โทร. 044-934-537-8 www.zookoratzoo.com
t20161129153334_6836.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364