องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของท่าน โดยในช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
  2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคล/หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ต้องการร้องเรียน ที่อยู่ของท่านที่สามารถติดต่อได้และรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน โดยอาจระบุ จุดสังเกตของสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ทราบพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจน หรือแนบเอกสารภาพประกอบ หรือคลิปวีดีโอ (ถ้ามี)
  3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มส่งเรื่อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ท่านได้ร้องเรียนเพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
  4. คลิกที่ปุ่มยืนยัน เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปหรือคลิกปุ่มย้อนกลับ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน
  5. ระบบจะทำการออก Ticket ID (เลข 10 หลัก) ให้ท่าน โดยขอให้ท่านบันทึก/จดจำ Ticket ID ไว้ เพื่อใช้สำหรับติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านต่อไป
ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอก Ticket ID ที่ท่านได้รับจากระบบลงไปในช่องติดตามเรื่องร้องเรียน
  2. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตาม Ticket ID ของท่าน
  3. หาก Ticket ID ของท่านถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนของท่าน รวมถึงท่านจะทราบว่าเรื่องของท่านอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

t20180317181121_13787.png

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364