องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ (อสส.) ประสบความสำเร็จงานด้านบริหารจัดการสัตว์ มุ่งพัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย จนได้รับความไว้วางใจจากสมาคมสวนสัตว์โลก (WAZA) 
ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "อสส. ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิภาพสัตว์” และ "เที่ยวสวนสัตว์ทั่วไทย เก๋ไก๋ช่วงปิดเทอม”
องค์การสวนสัตว์ (อสส.) มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า โดยในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ การบริหารจัดการสวนสัตว์ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ จึงถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ในระดับอาเซียน 
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์โลกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association for Zoos and Aquariums : WAZA) และ สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) เพื่อให้การดำเนินงานของสวนสัตว์ในสังกัดมีประสิทธิภาพ และทันยุคสมัยในปัจจุบัน จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สวนสัตว์ในสังกัด 5 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน WAZA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา และอีก 2 แห่ง คือ สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ยังอยู่ระหว่างการขอเข้าเป็นสมาชิก อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ ยังได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ WAZA ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์โลกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ในปี 2018 นี้ ทีประเทศไทย 
สำหรับ WAZA ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำของโลก ปัจจุบันมีสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วโลก มีเครือข่ายมากกว่า 1,200 องค์กรทั่วโลก เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้ การที่สวนสัตว์ใดๆ จะเป็นสมาชิกของ WAZA ได้นั้น จะต้องเป็นสวนสัตว์ที่มีการบริหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากล มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข จริยธรรม คุณธรรม และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมก่อนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน
นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสัตว์ภายในสวนสัตว์ที่อยู่สังกัดทั้ง 7 แห่ง รวมทั้งโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ระบบการจัดการสัตว์ตามมาตรฐานของ SEAZA และ WAZA ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นมาตรฐาน จนทำให้ทุกสวนสัตว์ได้พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการสัตว์ป่าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
"ในปี 2561 นี้ องค์การสวนสัตว์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ยังได้รับโอกาสอันดีจากคณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โลกฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WAZA โดยมีสมาชิกจากสวนสัตว์ชั้นนำของโลกกว่า ๓๐๐ แห่ง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก” นายสุเมธ กล่าว
อย่างไรก็ตาม องค์การสวนสัตว์ มีการพัฒนางานด้านอนุรักษ์และวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการจัดการสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกต่อไป นอกจากภารกิจสำคัญนี้แล้ว โอกาสพิเศษในช่วงปิดเทอม องค์การสวนสัตว์ มีแผนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมสอดแทรกองค์ความรู้สร้างสุขให้กับเด็ก เยาวชนในช่วงปิดเทอม เพื่อเชิญชวนเด็กๆ และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วไทย เก๋ไก๋ช่วงปิดเทอม โดยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ดังนี้
สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสัตว์ดุสิต และพบสมาชิกใหม่ ลูกไนอาล่า 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัมผัสลูกยีราฟเกิดใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=g-t1PI97Ei8&t=33s
สวนสัตว์นครราชสีมา พบกิจกรรม Korat Big Five จัดใหญ่ แจกหนัก และ ร่วมฉลองวันเกิด เจ้าสีมา (ช้างแอฟริกา) สวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรม Zoo summer camp , คอนเสิร์ตเครือไต (วงดนตรีเผ่าไทใหญ่) และ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ 
สวนสัตว์สงขลา เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกลีเมอร์ และ ลูกนิลกาย 
สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดตัวสัตว์ใหม่ โซนแสดงสัตว์ทุ่งแอฟริกา "ออริกซ์เขาดาบ”  
สวนสัตว์ขอนแก่น เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูกฮิปโปโปเตมัส และ ลูกสิงโตขาว, โชว์การให้อาหารสัตว์ และ ต้อนรับสมาชิกใหม่ โชว์แมวน้ำ https://www.youtube.com/watch?v=tjZm_mx-XUY&t=204s
นอกจากนี้ สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ยังเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงปิดเทอม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมด 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ
คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา 
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
..............................................................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
t20180222132329_13657.jpg
t20180222132345_13658.jpg
t20180222132406_13659.jpg
t20180222132424_13660.jpg
t20180222132436_13661.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364