องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยมุ่งเน้นการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากร
ในสาขาวิชา สัตวศาสตร์ การจัดการสัตว์ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การสวนสัตว์

ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.มีภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้กับการทำงาน
และการได้ประสานความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ ตารางเรียน การกำหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมกับองค์การสวนสัตว์

ทางด้าน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์จะดำเนินการจัดหาครูฝึก อุปกรณ์ สนับสนุนสถานที่ ที่ใช้ในการเรียนรู้ที่จำเป็น
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับดำเนินการรับนักศึกษาที่มีความสมัครใจเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นำผลการฝึกงานมาเป็นผลการเรียนรายวิชาฝึกงานได้ และจัดโปรแกรมให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกันทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพ นำไปสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนสัตว์

๐๒ ๒๘๒ ๗๑๑๑-๓ ต่อ ๑๕๓

 

t20180118164441_13187.jpg
t20180118164451_13188.jpg
t20180118164504_13189.jpg
t20180118164517_13190.jpg
t20180118164524_13191.jpg
t20180118164548_13192.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364