องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดตามที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์   สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  อันเป็นการปลุกจิตสำนึก        ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย ภายใต้หัวข้อ " Amazing Zoo 2017 ” ซึ่งได้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ          ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 


๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ทีม NOPCITY โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จากผลงาน MISSION POSSIBLE

๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่

ทีม Maneemeenor โรงเรียนราชินีบน จากผลงาน สัตว์โลกนั้ลลั้ก

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่

ทีม Mini Project  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จากผลงาน Happiness

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่

  1. ทีม VERDANT  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จากผลงาน ๑๔ อีกครั้ง
  2. ทีม KS film  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จากผลงาน  P’ZEE "HERE WE GO”
  3. ทีม ลองดู (Longdo Film)  มหาวิทยาลัยสยาม  จากผลงาน Wonder Zoo
  4. นายภัทรพงศ์ สารีพิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จากผลงานสวนสัตว์มหัศจรรย์บันเทิงศิลป์ 
  5. ทีม NOISE  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จากผลงาน ๒ พี่น้อง 


รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก ประกาศองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลและนัดวันเวลาในการรับมอบรางวัลในระดับต่อไป 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364