กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดนให้การรับรองคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐสภาสวีเดน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดนให้การรับรองคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐสภาสวีเดน วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองหมายเลข ๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
parlaiment