กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
การประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ ในวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

ด้วย กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะจัดการประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ ในวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๗ ชั้น ๒ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการ จำนวน ๓ กลุ่ม ตามเวลาเริ่ม ประชุมดังนี้

๑. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - บัลแกเลีย เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

๒. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - โปรตุเกส เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

๓. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - แอฟริกาใต้ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

parlaiment
Valid CSS!