องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด


สัตว์อื่นๆ สามารถติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่?

         หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรน่า 19  (Covid-19) เกิดจากเชื้อ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นเชื้อ RNA ไวรัสในกลุ่ม Betacoronavirus  ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับความรุนแรงในระดับที่การระบาดทั่วโลก (Global pandemic) โดยพบการระบาดมากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งสาเหตุต้นกำเนิดของโรคนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ข้อมูล ปัจจุบันทราบว่า เชื้อ SARS-CoV-2 นั้น แสดงลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกับเชื้อ Coronavirus TaTG13 ที่พบใน Horseshoe bat (Rhinolophus spp.) ถึง 96.2 % ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสัตว์กลุ่มนี้ อาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อ (Reservoires) แต่ยังไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสัตว์ชนิดใดคือโฮสตัวกลาง (Intermediate host) แต่ ข้อมูลปัจจุบัน มีการศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อ SARS-CoV-2 กับเชื้อไวรัสโคโรน่าที่พบในตัวลิ่นมาลายู (Malayan pangolin) ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในการส่งผ่านเชื้อจากสัตว์มาสู่มนุษย์อีกทางหนึ่ง

 

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังเป็นการติดต่อผ่านมนุษย์ สู่ มนุษย์ เป็นหลัก แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่า สัตว์เลี้ยง หรือ สัตว์ป่า สามารถติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

ข้อมูลจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties, OIE) ได้มีการรายงานถึงสัตว์ "บางชนิดโดยมีรายงานการติดเชื้อในสัตว์จากหลาย ประเทศ อาทิ

สุนัขในฮ่องกงที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 โดยอาศัยอยู่กับเจ้าของที่ป่วยด้วยโรค COVID-19

แมวในประเทศเบลเยียมที่แสดงอาการอาเจียน ท้องเสีย และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งก็อาศัยอยู่กับเจ้าของที่ป่วยด้วยโรค COVID-19 เช่นกัน

และล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2020 เสือโคร่งมาลายู สวนสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงอาการไอและเบื่ออาหาร ซึ่ง ขณะนั้นพบการระบาด ของ COVID-19 สูงมาก เมื่อทำการตรวจยืนยันทางห้องปฎิบัติการ พบว่าตัวอย่างจากเสือโคร่งพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 ซึ่งทาง OIE ตั้งข้อสันนิฐานว่า สัตว์อาจติดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ

 

ในระดับของการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนั้น อยู่ในช่วงเริ่มของการศึกษา ซึ่งเป้าหมายหลักของการศึกษาในช่วงนี้คือการศึกษาความไวต่อการติดเชื้อและการส่งผ่านเชื้อเป็นหลัก ซึ่งมีรายงานว่าสัตว์ที่มีความไวต่อการติดเชื้อและสามารถแสดงอาการของการป่วยได้ คือ แมวบ้าน และ เฟอเรท โดยแมวจะแสดงอาการที่ค่อนข้างเด่นชัดกว่า รวมทั้งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ ยังสามารถส่งผ่านเชื้อไปยังสัตว์ชนิดเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในสุนัขสายพันธุ์บีเกิล ซึ่งพบว่าสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ไม่เด่นชัดและไม่มีการแสดงอาการของโรค  เช่นเดียวกับการศึกษาใน ค้างคาวผลไม้อียิปต์ (Egyptian fruit bat) ซึ่งถูกทำให้ติดเชื้อ แต่สัตว์ไม่แสดงอาการป่วยและไม่มีการส่งผ่านเชื้อไปยังค้างคาวอีกตัว สำหรับสัตว์อื่นๆที่ได้มีการศึกษา เช่น สัตว์ปศุสัตว์อื่นๆ หมู ไก่ เป็ด พบว่าไม่มีความไวต่อการติดเชื้อ COVID-19

 

จากข้อมูล ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า สัตว์บางชนิดสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 ได้ แต่ทั้งหมดนั้น ยังต้องมีการศึกษาต่อไปในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อของสัตว์ชนิดนั้น เพื่อยื่นยันการติดเชื้อในลักษณะการทำให้เกิดโรค และการศึกษาอื่น เพิ่มเติม อีกทั้งประเด็นเรื่อง การตรวจพบเชื้อในสัตว์ ยังไม่ถือว่าสัตว์เป็นตัวแพร่กระจาย หรือเพิ่มการระบาดของโรคนี้ เพราะการติดต่อหลัก เป็นการถ่ายทอดเชื้อจาก มนุษย์ สู่ มนุษย์ แต่เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค หลาย หน่วยงาน ได้แก่ OIE , WHO หรือรวมทั้ง หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control ,CDC) ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ดังนี้

·       ให้ระมัดระวังการสัมผัสสัตว์เลี้ยงจากบุคคลอื่น

·       การทิ้งระยะห่างเมื่อต้องนำสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านหรือหลีกเลี่ยงการพาสัตว์ไปยังพื้นที่ที่มีสัตว์จรจัด

·       ควรเก็บสัตว์เลี้ยงในเขตที่พักอาศัยให้ได้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการติดต่อ

·       มีสุขลักษณะที่ดี คือลดการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ ล้างและทำความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสัตว์ งดสัมผัสสัตว์อื่นที่ไม่ใช้สัตว์เลี้ยงของตนเอง

·       สำหรับผู้ที่มีโอกาส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้งดการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของตนเพื่อลดโอกาสการส่งผ่านเชื้อไปยังผู้อื่น

 

แปลและเรียบเรียงโดย

สพ..พรสุดา โคตรพัฒน์

ฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักอนุรักษ์และวิจัย

องค์การสวนสัตว์ฯ

 

อ้างอิง

-       CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html (2020).

-       Lam, T. T.-Y. et al. Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins. Nature 16 (2020) doi:10.1038/s41586-020-2169-0.

-       Shi, J. et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS–coronavirus 2. Science (2020) doi:10.1126/science.abb7015.

-       Update COVID-19 ในสัตว์ โดย รศ..สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Internet]. [cited 2020 Apr 14]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=NTXAEiiWbJk

-       Questions and Answers on the COVID-19: OIE - World Organisation for Animal Health. https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/.

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364