องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด


ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค้างคาว และ COVID-19

ในความพยายามที่จะลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปัจจุบันมีชุมชนและหน่วยงานรัฐในหลายภูมิภาค กำจัดค้างคาวด้วยความเข้าใจผิดเพื่อที่จะต่อสู่กับโรคนี้

เลขาธิการการอนุรักษ์สัตว์ป่าอพยพ (Convention on Conversation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) ข้อตกลงการอนุรักษ์ประชากรค้างคาวในยุโรป (EUROBATS) ข้อตกลงการอนุรักษ์นกน้ำในแอฟริกาและยุโรป ได้ออกประกาศในวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงสถานการณ์คับขันนี้เพื่อที่จะช่วยกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านค้างคาวได้ออกมาระบุประเด็น ดังนี้

1.    ค้างคาวไม่ได้เป็นตัวการแพร่โรค COVID-19 การถ่ายทอดโรคเกิดจากคน สู่คน

2.    ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าค้างคาวถ่ายทอดเชื้อสู่คนโดยตรง ในการศึกษาเกี่ยวกับที่มาของโรคอาจจะเกี่ยวข้องกับค้างคาวแต่น่าจะมีการถ่ายทอดผ่านสัตว์ตัวกลาง

3.   มีค้างคาวประมาณ 1,400 ชนิดอาศัยในป่าทั่วโลก ซึ่งมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาศัยในสวนหลังบ้าน สวนสาธารณะ ใต้สะพาน ซึ่งไม่คุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์

4.   ค้างคาวมีประโยชน์มากมายมหาศาลในการผสมเกสร กระจายเมล็ดพันธุ์ และควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายต่อปี

5.   ค้างคาวหลายชนิถูกคุกคามและต้องการความช่วยเหลือจากคน โดย CMS และ EUROBATS มีบทบาทในการอนุรักษ์ค้างคาวหลายสิบชนิด ซึ่งต้องการความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อช่วยให้ค้างคาวดำรงอยู่ได้ต่อไป การทำลายค้างคาวไม่ได้ช่วยลดการระบาดของ COVID-19 แต่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์อนุรักษ์และประชากรของค้างคาว

6.   การจัดการที่ไม่ถูกต้องดังตัวอย่างการระบาดไข้หวัดนก ที่ผ่านมาในปี 2016 ด้วยการกำจัดนกอพยพจำนวนมากมายและการระบายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในธรรมชาติออก

 

แปลโดย สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัย

องค์การสวนสัตว์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364