องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด


Zoo สู้ COVID-19 (ซู สู้ โควิด-19)

เป็นบทความพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ตอนนี้เสนอบทความน่าสนใจจาก The Guardian


โคโรนาไวรัส: ธรรมชาติกำลังบอกอะไรบางอย่างถึงพวกเรา ผู้นำองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมกล่าว

"การคุกคาม ทำลายสัตว์ป่า และวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลลัพธ์คืนให้มวลมนุษย์อย่างแสนสาหัส ด้วย COVID-19”

"ธรรมชาติกำลังบอกอะไรบางอย่างถึงพวกเรา จากการระบาดทั่วโลกของโคโรนาไวรัส และวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง มวลมนุษย์สร้างผลกระทบมากมายต่อธรรมชาติทั่วโลก ทำให้ธรรมชาติได้รับความเสียหาย และพวกเราได้รับการเตือนจากธรรมชาติว่าเราล้มเหลวในการดูแลโลกของเรา ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่พวกเรากันเอง" Inger Andersen ผู้นำองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม กล่าว

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลาย ๆ ท่านได้กล่าวว่า การระบาดไปทั่วโลกของโคโรนาไวรัส มีอะไรที่มากกว่าการตายจากโรคซึ่งพบในสัตว์ป่า และพวกเรากำลังเล่นกับไฟกันอยู่ สาเหตุหลัก ๆ ของการระบาดที่พบบ่อย ๆ นั้นเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์

เพื่อที่จะยับยั้งการระบาดในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า ภาวะโลกร้อน การทำลายธรรมชาติ เช่น การทำฟาร์ม เหมืองแร่ และการสร้างบ้าน ควรจะหยุดได้แล้ว เพราะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าและมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันหยุดตลาดสัตว์มีชีวิต ซึ่งเป็นแหล่งรวมโรคและยังผิดกฏหมายการค้าโลกด้วย

Andersen ผู้นำองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการป้องกันมนุษย์ติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ถือเป็นเรื่องแรกที่ต้องรีบดำเนินการ การถ่ายทอดเชื้อจากสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงสู่คนเกิดมาแล้วบ่อยครั้ง โดยพบว่า 75% ของโรคติดต่อมาจากสัตว์ป่า การคุกคามพื้นที่ป่านำมาซึ่งสถานการณ์นี้ คนและสัตว์ป่าใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้มีโอกาสที่โรคจะข้ามมาสู่มนุษย์

ยกตัวอย่างผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เช่น ไฟไหม้ป่ารุนแรง อุณหภูมิสูงที่ทำลายสถิติที่ผ่านมา ในประเทศออสเตรเลีย และการแพร่พันธุ์และบุกรุกของตั๊กแตนในประเทศเคนยา ในรอบ 70 ปี เหตุการณ์เหล่านี้ คือ ข้อความที่ธรรมชาติส่งถึงพวกเรา

โรคระบาดติดเชื้อในมนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น อีโบลา ไข้หวัดนก เมอรส์ ไข้ Rift Valley ซาร์ส ไวรัส West Nile และ Zika ล้วนข้ามมาจากสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และการระบาดของ COVID-19 ทำให้พยากรณ์ได้ว่าในอนาคตจะมีไวรัสอุบัติใหม่ในสัตว์ป่าและส่งผลมายังสาธารณสุข Prof Andrew Cunningham, the Zoological Society of London กล่าว ในปี 2007 มีการศึกษาการระบาดของซาร์ส ในช่วง 2002-2003 สรุปว่าค้างคาว เป็นตัวกักไวรัสไว้ ร่วมกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสัตว์แปลกของประเทศจีนตอนใต้ ถือเป็นระเบิดเวลา โรคที่มนุษย์ได้รับมาจากสัตว์ป่ามีอัตราการตาย 50% กรณีของอีโบลา และ 60-70% กรณีของนิปาห์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดเชื้อจากค้างคาว ในเอเชียใต้ การระบาดเหล่านี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งนั้น และจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ตลาดค้าสัตว์ป่ามีชีวิตยังมีให้เห็น ซึ่งเชื่อว่าตลาดในประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดของ COVID-19

มีการส่งสัตว์ป่ามาจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลและจับสัตว์ป่าอยู่ในกรง ทำให้สัตว์ป่าเหล่านั้นเกิดความเครียดส่งผลให้กดภูมิคุ้มกันและปล่อยเชื้อโรคในตัวออกมา ในตลาดซึ่งมีคนมากมายมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากร่างกายสัตว์ป่า ซึ่งที่ตลาดเป็นแหล่งรวมโรค ปัจจุบันประเทศจีนได้ยกเลิกตลาดค้าสัตว์ป่ามีชีวิตแล้ว และต้องยกเลิกอย่างถาวรและในประเทศต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ Aaron Bernstein, the Harvard School of Public Health in the US ได้กล่าวว่า สุขภาพของเราทั้งหมดขึ้นกับสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันบนโลก

John Scanlon อดีตเลขาธิการ the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) กล่าวว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งประเทศที่มีการนำเข้าสัตว์ป่าควรจะมีกฏหมายควบคุม นอกจากนี้ต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าสัตว์ป่า ในขณะเดียวกันสามารถเปิดรับโอกาสใหม่สำหรับชุมชน ซึ่งเราจะพบความหลากหลายทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ และความเจริญเติบโตของชุมชน ในวิกฤต COVID-19 นี้อาจจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อ้างอิงจาก The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief

แปลและเรียบเรียงโดย สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364