องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด"วันเสือโคร่งโลก” หรือ "วันอนุรักษ์เสือโลก”

29 กรกฎาคม

ข่าวดี! ไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น

กรมอุทยานฯ เผยข่าวดี ปี 63 ไทยมีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าราว 130 -160 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 56 ประมาณ 60-80 ตัว

"เสือโคร่ง” เป็นสัตว์กินเนื้อผู้ล่าสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไป

เสือโคร่งมีอุปนิสัยและพฤติกรรมชอบอยู่ลำพังตัวเดียวโดด ๆ ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์จึงจะจับคู่กัน ในอดีตเคยมีเสือโคร่ง ในอดีตเคยมีเสือโคร่งอยู่ 8 สายพันธุ์ย่อย แต่สูญพันธ์ไปแล้ว 3 สายพันธุ์ย่อย ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ด้วยภัยคุกคามจากการล่าและการทำลายที่อยู่อาศัย

เมืองไทยในอดีตเคยพบเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามป่าทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่อนุรักษ์ไม่กี่แห่งเท่านั้น

ทุก ๆ ปี จะกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม เป็น "วันเสือโคร่งโลก” หรือ "วันอนุรักษ์เสือโลก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเสือโคร่งในระบบนิเวศ และตระหนักถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า โดยวันเสือโคร่งโลกถูกกำหนดขึ้นจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน พ.ศ. 2553

สำหรับประเทศไทย ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยว่า ปีนี้ (2563) ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าประมาณ 130 -160 ตัว ส่วนใหญ่พบบริเวณผืนป่าตะวันตก ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 60-80 ตัว

สำหรับงานเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ปี 2563 ภายใต้แนวคิด "ป่าไทยไม่ไร้เสือ -Road for Thai Tigers” ตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี

CR:ขอบคุณข้อมูล / กรมอุทยานฯ

สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยว สามารถชื่นชม และศึกษาพฤติกรรมเสือโคร่ง ได้ทุกสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย


t20200729120047_18798.jpg
t20200729120100_18799.jpg
t20200729120134_18800.jpg
t20200729120149_18801.jpg
t20200729120159_18802.jpg
t20200729120213_18803.jpg
t20200729120223_18804.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364