องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จับมือ เครือเบทาโกร
ร่วมลงนาม MOU หวังพัฒนางานด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จับมือ เครือเบทาโกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหาร สัตว์ป่า ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร เป็นผู้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสอง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ป่า และ การจัดการด้านอาหารสัตว์ป่าเพื่อการใช้โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ/หรือ จัดจำหน่ายต่อไปยังภาคี และองค์กรเครือข่ายขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการร่วมกันจัดกิจกรรม การอบรม จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีการดำเนินงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 5 ปี
สำหรับแนวทางในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีขอบเขตการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. ศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า
2. การพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า และการจัดการด้านอาหารสัตว์ป่า
3. การจัดกิจกรรม การอบรม จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

.........................................
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 224


t20200720160206_18643.jpg
t20200720160220_18644.jpg
t20200720160227_18645.jpg
t20200720160239_18646.jpg
t20200720160249_18647.jpg
t20200720160300_18648.jpg
t20200720160308_18649.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364