องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการสู้วิกฤติเต็มที่ ขอให้ประชาชน "หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดเผา เพื่อชาติ” ปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤติหมอกควันไฟป่าที่มีความรุนแรงในปีนี้ รัฐบาลโดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขวิกฤติปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเร่งด่วน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และกำลังอย่างเต็มที่ เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินเท้าลงพื้นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเองเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้ง ได้สั่งการให้ดำเนินการเรื่องไฟป่าและหมอกควันอย่างเร่งด่วน ให้มีการติดตามสถานการณ์และรายงานการดำเนินการทุกวัน เน้นการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ 4 จังหวัด ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันใน 4 จังหวัดวิกฤติ คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา ภาพรวมวันนี้ (31 มีนาคม 2563) ดีขึ้นมาก พบจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 50 แต่คุณภาพอากาศยังคงวิกฤติเนื่องจากสภาพอากาศปิดทำให้มีฝุ่นสะสมและลมใต้พัดขึ้นเหนือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้น สำหรับจังหวัดอื่นๆ ก็ขอให้มีการเฝ้าระวัง โดยใช้ผลการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน จังหวัด ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่ มีการจัดชุดลาดตระเวนดับไฟป่าและจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดี การกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งชุดเจ้าหน้าที่ร่วมเพื่อประจำในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ จะมีการสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน โดยให้ทางจังหวัดเป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ภาครัฐมิได้นิ่งนอนใจ ขอให้ประชาชนวางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปฏิบัติตนตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ "หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดเผา เพื่อชาติ” และพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากทางจังหวัดได้ทุกวัน และขอขอบคุณแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกๆ ท่าน ในความเข้าใจและการสนับสนุนอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และเวชภัณฑ์ ต่างๆ ที่ประชาชนสนับสนุนมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง


t20200331163811_17788.jpg
t20200331163816_17789.png
t20200331163823_17790.png
t20200331163830_17791.png

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364