องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรม

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สารานุพรมพืช

จองบัตรสวนสัตว์
ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดวันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ สรุปดังนี้

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานที่ดินสำหรับก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ การออกแบบ การทำงานของสวนสัตว์แห่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หัวใจสำคัญที่สุดคือการดำเนินงานตามพระบรมราโชวาท ภารกิจอันดับหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานโครงการหลวงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถือเอาประโยชน์ของแผ่นดินไทย ประโยชน์เพื่อประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้ง

2. ขอให้เร่งดำเนินการตามภารกิจที่มี คือ การออกแบบและจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ต้องมีความทันสมัย เน้นความเป็นอยู่ของสัตว์ การจัดการพื้นที่ต้องให้สัตว์ได้อยู่อย่างอิสระเสรี ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต การสืบพันธุ์ คล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุด สัตว์ทุกตัวต้องมีความสุข เน้น "ให้สัตว์ดูคน ไม่ใช่คนดูสัตว์" คนดูจะมีความสุขที่เห็นสัตว์มีความสุข ระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ต้องออกแบบให้มีความเหมาะสม เป็นระบบ ชัดเจน มีการแยกขยะที่ชัดเจน การจัดการน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูลต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรักษาสภาพแวดล้อมต้องมีมาตรฐาน การออกแบบอารยสถาปัตย์ให้เป็น Universal Design เอื้อต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ คลอบคลุมผู้พิการ การให้ความรู้ต้องทันสมัย การ Inter active สัตว์ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับยุค 4.0 ดึงดูดเด็กยุคใหม่

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณสะท้อนให้เห็นศักยภาพผู้บริหารองค์กร และสะท้อนให้เห็นศักยภาพผู้บริหารกระทรวง ทั้งยังเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีความแข็งแรง

4. ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งใหม่ ขอให้ทุกท่านทำงานได้อย่างเต็มที่ การให้ความรู้ ความบันเทิง ทุกๆ มิติ ต้องสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ความเข้าใจในธรรมชาติ รวมถึงขั้นตอนในการก่อสร้างต้องให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

5. เรื่องการบริหารจัดการ ฝากดูแลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ให้มีการปรับปรุง ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ทุกๆ ตัว​ ในสวนสัตว์ทุกๆ แห่ง ต้องอยู่ได้อย่างมีความสุข

6. การทำงานทุกๆ ขั้นตอน ต้องนำความกราบบังคมทูลองค์อุปถัมภ์ให้ทรงทราบโดยตลอด ต้องรายงานความก้าวหน้า โดยเฉพาะการก่อสร้าง เรียนราชเลขาฯ เป็นสิ่งสำคัญ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา https://www.facebook.com/mnreTH/posts/2955879281131168

t20200312150142_17570.jpg
t20200312150143_17571.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364