องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิชาการ
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยึดถือแนวทางตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

  (4 มีนาคม 2563) ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ บางโพ กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ฤทธิ์  
วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสุเมธ  กมลนรนาถ 
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการร่วมกันพัฒนา ขยายฐานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน บริการประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน   
นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันส่งเสริมภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวทุกระดับ และผู้บริโภคที่มีความสนใจกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรควบคู่กันไปกับการเที่ยวชมสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทุกระดับเห็นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โคนมไทย–เดนมาร์ค และเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
นายสุเมธ  กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นการต่อยอด และเชื่อมโยงองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
"การดำเนินความร่วมมือกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพของการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน
ให้เพิ่มมากขึ้น” นายสุเมธ กล่าว
ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ 
สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
.....................................ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ 
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 224
t20200304153621_17477.jpg
t20200304153629_17478.jpg
t20200304153653_17479.jpg
t20200304154404_17480.jpg
t20200304154436_17481.jpg
t20200304154445_17482.jpg
t20200304154504_17483.jpg
t20200304154511_17484.jpg
t20200304154528_17485.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364