องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562 โดยมี บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าร่วมลงนาม
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 กค. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562

สำหรับความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ขององค์กรในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตากหลักวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้กล่าวถึงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวว่า ถือเป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้เยาชนและชุมชนท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก ซึ่งการเตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากความสำเร็จของโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติ ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปัจจุบันสามารถปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติได้ถึง 105 ตัว และในวันเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้ และพร้อมกันนี้ องค์การสวนสัตว์จะทำการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มอีกจำนวน 10 ตัว

 ทั้งนี้ ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน สิงหาคม นี้ องค์การสวนสัตว์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว ประมาณ 10 ล้านบาท ภายหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม กรอบความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติ และ การสร้างความตระหนักและขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่านการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต่างเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหายากของประเทศ อีกทั้งยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย.
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 225


t20190711130426_15884.jpg
t20190711130437_15885.jpg
t20190711130449_15886.jpg
t20190711130504_15887.jpg
t20190711130513_15888.jpg
t20190711130535_15889.jpg
t20190711130549_15890.jpg
t20190711130557_15891.jpg
t20190711130613_15892.jpg
t20190711130624_15893.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364