องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

จองบัตรสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดการสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 13

ภายใต้หัวข้อ "TOGETHER FOR NATURE”

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

รูปแบบการสัมนนา

            1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

            2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

            3. ตลาดนัดวิชาการ

            4. การศึกษาดูงานโครงการวิจัย


ประเภทของการนำเสนอผลงาน

         1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION) นำเสนอด้วย POWERPOINT ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที

         2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION)

ส่งผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ได้ที่ https://forms.gle/yfupF546Y98xNTsf7

          *หมายเหตู: การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

         1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่มีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ และต้องไม่เคยนำเสนอผลงานนี้ในที่อื่นมาก่อน หรือไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง

         2. ขอบข่ายของผลงานให้เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- การจัดการสวนสัตว์ (การจัดการทั่วไป การออกแบบส่วนแสดงโภชนาการ สวัสดิภาพสัตว์ การดูแลลูกสัตว์และสัตว์ชรา การเพาะขยายพันธุ์)

- การจัดการสุขภาพสัตว์

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการประชากรสัตว์ การสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- การอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย การอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อมศึกษา การให้การศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้

- ประชาสัมพันธ์ การตลาด และด้านสังคมศาสตร์

         3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง

         4. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถ้ามี)

 

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

          1. หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปใจความสำคัญ รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

          2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ (จากข้อ 1.) บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

          

          ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะถูกรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings


การเตรียมโปสเตอร์

          1. ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 90 X 120 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีเนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ

          2. กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 . เป็นต้นไปและก่อนเวลา 8.00 . ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562


วันเวลาสถานที่

            สมัครเข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)        4 มิถุนายน 2562 – 9 สิงหาคม 2562

            สมัครนำเสนอผลงาน                                    4 มิถุนายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

            วันสุดท้ายของการส่งผลงาน                          31 กรกฎาคม 2562

            ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน             17 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562

            วันนำเสนอผลงาน                                        14 - 15 สิงหาคม 2562 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

 

ค่าใช้จ่าย

            สมัครส่งผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงาน 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

            สมัครส่งผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 และร่วมศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์ 16 สิงหาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 2,000 บาทลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/S2AHdgzm16RtsWAr8


ติดต่อสอบถามและส่งผลงาน สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์

         โทร 025870055 ต่อ 141

         E - mail: zpothailand@gmail.com

         Facebook page: สำนักอนุรักษ์และวิจัย Bureau of Conservation and Research

t20190716203112_15760.jpg
t20190716203115_15761.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364