องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ จับมือ สมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว
ลงนาม MOU พัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย 
หวังเพิ่มคุณภาพสายพันธุ์สัตว์แบบทวิภาคี  

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ สมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์
 วันนี้ (25 มีค. 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ Mr. Masaru Suzuki ผู้อำนวยการสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ สำหรับแนวทางความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานที่ตั้งอยู่บนการดำเนินงานแบบทวิภาคี เพื่อการพัฒนาและสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน ที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของสวนสัตว์ในสังกัดของทั้งสองหน่วยงาน คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ และ สวนสัตว์อุเอโนะ สวนสัตว์ทามะ สวนสัตว์อิโนคาชิระ สวนสัตว์โตเกียวซีไลฟ์ปาร์ค ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว 
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการในการร่วมกันพัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ และแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยงานในระดับองค์กรระหว่างประเทศ อันจะเกิดการต่อยอดงานภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบความร่วมนี้ต่อไป 
 ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม  ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้วัดถึงความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์ ที่ประสบความสำเร็จต่อการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และวิจัย   สัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จนเป็นที่รู้จักในระดับโลก จนได้รับความไว้วางใจจาก   นานาประเทศ ในการร่วมกันดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และวิจัยที่สำคัญ. 

The Zoological Park Organization with 
Tokyo Zoological Park Society Signed MoU to Improve the Bilateral Conservation and Research works Expected to Improve the Quality of Animal Species

The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King (ZPO) with Tokyo Zoological Park Society, Japan signed the Memorandum of Understanding to improve the quality of wildlife species for conservation.

 On March 25th, 2019 at Room 301, Department of Environmental Quality Promotion building, Ministry of Natural Resources and Environment (09.00 A.M.) Director General of ZPO, Mr. Benjapol Nakprasert, signed the Memorandum of Understanding (MoU) with Chief Director of Tokyo Zoological Park Society, Mr. Masaru Suzuki. Both organizations will work together on sharing conservation activities for Ex-situ conservation in natural habitat.

 This MoU is the bilateral collaboration to improve two organizations’ potentiality, including the zoos under their administrations such as Khao Kheow Zoo, Chiang Mai Zoo, Nakhon Ratchasima Zoo, Songkhla Zoo, Ubon Ratchathani Zoo, Khon Kaen Zoo, and Elephant’s Kingdom Project which are the zoos under the supervision of ZPO and Tokyo Zoological Park Society administrates Ueno Zoological Gardens, Tama Zoological Park, Inokashira Park Zoo and Tokyo Sea Life Park.

 Mr. Benjapol Nakprasert, Director General of ZPO remarked that this collaboration is a result of the need to improve, exchange information and expertise on conservation, research and environmental education. Including the wildlife exchange for species conservation and technical staff exchange to improve skills and experiences between two organizations. 

 The frame of this collaboration valid for 5 years from the date of its co-signing which is the indicator to show the success of ZPO on conservation and research.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์การสวนสัตว์
โทร. 02 587 0055 ต่อ 225
t20190325124101_15356.jpg
t20190325123837_15357.jpg
t20190325123905_15358.jpg
t20190325124040_15359.jpg
t20190325124048_15360.jpg
t20190325124118_15361.jpg
t20190325124431_15362.jpg
t20190325124439_15363.jpg
t20190325124500_15364.jpg
t20190325131253_15365.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364