องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปั2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

คู่มือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด     องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่
22 – 25 ตุลาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร และ สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
(Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26 
ใน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งการจัดประชุม
ประจำปีของ 
IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Croup (CPSG) ระหว่างวันที่
18
- 21 ตุลาคม 2561 

     (22 ตุลาคม 2561) ณ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประชุม
ระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA)
ครั้งที่ 73 
นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเกียรติ
จัดประชุม
ดังกล่าว

 

     โดยประธานกล่าวว่า นับเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับความ
ไว้วางใจ จาก
คณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โลกฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประจำปีสมาคมสวนสัตว์โลก และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (
WAZA) ในปี 2018 นี้
ณ ประเทศไทย
  ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐาน
ทางด้านการบริหารจัดการสัตว์
ที่ดีและมีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
จะได้รับประโยชน์
จากการประชุมในครั้งนี้ และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป

      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานประชุม WAZA มาจากหลายหลายสถาบัน อาทิ
Dr. Jane Goodall  จาก United Nations Messenger of Peace Dr. Jane Goodall,
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่มีผลงานวิจัย
ดีเยี่ยมด้านปักษีวิทยาและนิเวศวิทยาสัตว์ป่า
, Crane Conservationist Dr. George Archibald,
และ Forest Stewardship Council Director, Kim Carstensen.

     การประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73
ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
"Wild at Heart” สาระสำคัญเน้นในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์
ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทย และ
สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค และการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
และสิ่งแวดล้อมมาจากหลากหลายประเทศ 
ซึ่งจะเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

     WAZA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานประชุมครั้งนี้ที่กรุงเทพมหานคร และ
องค์การสวนสัตว์ 
ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดูแลอนุรักษ์สัตว์ในภูมิภาค
ซึ่งจากความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพนี้ ได้สร้างแรงบันดาลที่ดี
ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Mr. Doug Cress, CEO of WAZA กล่าว

 

     นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
องค์กรระดับสากล อาทิ สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก
(
World Association of Zoos and Aquarium : WAZA)  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา แบ่งปันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ ชนิดพันธุ์ 
และถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นเลิศในการจัดการสวนสัตว์
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลก 

     การที่องค์การสวนสัตว์ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมในฐานะเจ้าภาพครั้งนี้  นับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นเวที
ให้ทางองค์การสวนสัตว์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ในด้านการบริการจัดการสวนสัตว์
ในระดับสากล
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก 
ได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ ในประเทศไทย  อันจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศและประโยชน์ด้านต่างๆ
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา และทางด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
นำรายได้เข้าประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
 

 


t20181022175542_14765.jpg
t20181022175556_14766.jpg
t20181022175549_14767.jpg
t20181022175603_14768.jpg
t20181022175609_14769.jpg
t20181022181102_14770.jpg
t20181022181116_14771.jpg
t20181022181117_14772.jpg
t20181022181119_14773.jpg
t20181022181153_14774.jpg
t20181022181150_14775.jpg
t20181022181152_14776.jpg
t20181022181148_14777.jpg
t20181022181149_14778.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364