องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดส่งมอบ โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัด สุรินทร์ คนแห่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อสส. จับมือกับความสําเร็จ ร่วมกับ กฟผ. ส่งมอบโครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ (อสส.) จับมือกับความสําเร็จร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (อังคารที่ 7 สค. 2561) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นประธาน พิธีส่งมอบ โครงการปลูกป่า เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ที่ได้ร่วมกันดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี กรกฎาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2561) เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยให้ อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมิให้สูญพันธุ์และคงความเป็นเอกลักษณ์สืบไป นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ผมขอชื่นชม องค์การสวนสัตว์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ต่างเห็นถึงความสําคัญของการมี คุณภาพชีวิตที่ดี และความเป็นอยู่ของช้าง จึงทําให้โครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นได้ จนเป็นผลสําเร็จ อันจะส่งผลให้ช้างที่อยู่ในโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์แห่งนี้ ได้มีที่กินที่อาศัยอย่างยั่งยืน บนผืนป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไป นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหลักตาม มาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ทํามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2537    สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายใน โครงการคชอาณาจักร ให้กับองค์การสวนสัตว์ ในครั้งนี้ มิใช่เพียงแค่การร่วมกันปลูกป่าเท่านั้น แต่มี ความสําคัญยิ่งต่อการได้ร่วมสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการได้ร่วมอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งถือเป็นสัตว์สําคัญของประเทศ ทางด้าน นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อํานวยการสวนสัตว์ กล่าวว่า ความสําเร็จของโครงการ ปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ การสนับสนุนงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ อันจะส่งผลให้ช้าง ที่อยู่ภายในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืนตลอดไป ที่ อย่างไรก็ตาม โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้องค์การสวนสัตว์ดูแล อนุรักษ์ช้าง พันธุ์ไทย เนื่องจาก "ช้าง” ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ จึงควรได้รับความคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นโครงการสําคัญโครงการหนึ่ง ที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ในการปลูกและบํารุงรักษา อันจะนําไปต่อยอดให้เกิดการสร้าง จิตสํานึกให้กับเยาวชน ชุมชน และประชาชนโดยรอบ ในการร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มี ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ช้างและควาญช้าง ได้มีพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทํากิน อย่างยั่งยืนตลอดไป ปัจจุบัน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีช้างอยู่ในความดูแล จํานวน 200 เชือก โดยองค์การสวนสัตว์ ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้ควาญช้าง เป็นประจําทุกเดือน เพื่อต้องการให้ช้างและควาญช้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่อาศัย เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ จะเห็นว่า ภายหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ ได้ก่อตั้งโครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ มาตั้งแต่ปี 2552 จํานวนช้างเร่ร่อนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ลดน้อยลงมาก จนปัจจุบัน แทบไม่หลงเหลือภาพช้างเร่ร่อนให้เห็นอีกต่อไป.
t20180807141109_14449.jpg
t20180807141122_14450.jpg
t20180807141131_14451.jpg
t20180807141144_14452.jpg
t20180807141201_14453.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364