องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561" ณ  สวนสัตว์ดุสิต ว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้ประกาศให้เป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม และปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม ซึ่งการดื่มนมของคนไทย ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าค่อนข้างน้อย และในยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 ได้ตั้งเป้าให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นให้ได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งผลการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ น้ำนมผลิตจากเกษตรกรไทย ปัจจุบันนำไปแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่ม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยมาก อาทิ กัมพูชา เมียนม่า มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย โดยพบว่ามูลค่าส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยในปีที่แล้วสูงถึง 13,500 ล้านบาท

สำหรับในปี 2561 ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยหรือ สอนท. และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ สวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 ซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โดยเฉพาะคุณประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย ตามคำขวัญ "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดื่มนมหมดแก้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงชื่อดังที่ชื่นชอบการดื่มนมมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ของการดื่มนมร่วมกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"การจัดงานวันดื่มนมโลกร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนม ว่านมเป็นอาหารที่ที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ บำรุงกระดูก กล้ามเนื้อ สติปัญญา เหมาะกับทุกคน สามารถเลือกดื่มนมตามประเภทที่เหมาะสมชั่วชีวิต น้ำนมที่ผลิตทุกหยดจากฟาร์มโคนมไปสู่โรงงานแปรรูป ไปสู่ผู้บริโภคมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคดื่มนมที่สด คุณภาพดี ตลอดจนในพิธีเปิดงานครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดไปยังสวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

t20180601133604_14260.jpg
t20180601133706_14261.jpg
t20180601133646_14262.jpg
t20180601133718_14263.jpg
t20180601133729_14264.jpg
t20180601133737_14265.jpg
t20180601133750_14266.jpg
t20180601133800_14267.jpg
t20180601133812_14268.jpg
t20180601133823_14269.jpg
t20180601133838_14270.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364