องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดกิจกรรม CSR 
ปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา หวังสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม

(๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการองค์การสวนสัตว
(๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการองค์การสวนสัตว์ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
การท่องเที่ยว กองทัพเรือ และ พลเรือเอก เริ
งฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
และพนักงานของทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 
อำเภอสัตหีบ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
การท่องเที่ยว กองทัพเรือ และ พลเรือเอก เริ
งฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ผู้บริหารองค์การสะพานปลา
และพนักงานของทั้ง ๓ หน่วยงาน ร่วมกันปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยปลา ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 
อำเภอสัตหีบ

โครงการ "ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เกิดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ 
ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ 
รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอ
นุรักษ์และฟื้นฟูปะการังมีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพ
ความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี แนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถ
แตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการังก็สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้น การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ปะการังจึงมีความสำคัญทรัพยากรทางทะเล นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อทรัพยากรของประเทศส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อน และฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลาย อันจะส่งผลต่อความสมดุล
ทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดน้อยลงเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นวิกฤต ความร่วมมือของทั้ง ๓ หน่วยงานในวันนี้่ จึงถือว่า
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๑๑๑ ต่อ ๑๕๔ 
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๐๔
www.zoothailand.org

t20180527194753_14198.jpg
t20180527194803_14199.jpg
t20180527194814_14200.jpg
t20180527194825_14201.jpg
t20180527194831_14202.jpg
t20180527194838_14203.jpg
t20180527194848_14204.jpg
t20180527194856_14205.jpg
t20180527194906_14206.jpg
t20180527194914_14207.jpg
t20180527194925_14208.jpg
t20180527194940_14209.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364