องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

จรรยาบรรณพนักงานองค์การสวนสัตว์

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยภายในองค์การสวนสัตว์ จากหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด(26 เมย. 61) นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์ และรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้องค์การสวนสัตว์ดำเนินงานใน ๒ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ โดยรับทราบจากรายงานผลความคืบหน้าของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน เนื่องจากการดำเนินงานด้านงบประมาณ ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานขององค์การสวนสัตว์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความแตกต่างกัน

๒. การพัฒนาพื้นที่ในการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนเนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ (คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) ในการออบแบบการก่อสร้างได้เน้นให้นำนโยบาย "การสร้างป่าในเมือง” มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ในประเทศไทย

สำหรับการออกแบบก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ได้เน้นเรื่องความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การหาจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวชมสวนสัตว์ และครอบคลุมไปถึงการให้บริการ ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ภายใต้แบรนด์ขององค์การสวนสัตว์

อย่างไรก็ตาม การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ ทส ได้รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ จากการตรวจราชการในปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐) เป็นที่น่าพอใจ อาทิ การจัดหาอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แนวทางการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากภาคส่วนในพื้นที่ให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันให้สวนสัตว์เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากลต่อไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์

โทรศัพท์ 02 282 7111 ต่อ 153, 154

 

 

t20180427135237_13883.jpg
t20180427135253_13884.jpg
t20180427135309_13885.jpg
t20180427135322_13886.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364