องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017” หวังสร้างกระแสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัว ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


วันนี้ (2 ตุลาคม 2560)ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการด้านบริหารจัดการสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจ
ดิจิตัล และ นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ"Amazing Zoo 2017”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์
สื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทยผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการเที่ยวชมสวนสัตว์ของไทย

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์กล่าวว่ากิจกรรมนี้
องค์การสวนสัตว์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยหวังให้เยาวชน และประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี ในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ไทย และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความผูกพัน รักสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยใช้พื้นที่ของสวนสัตว์ทั้ง 7แห่ง และโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017”

ทางด้าน นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดิโอครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมิติโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีความสนใจในการเที่ยวสวนสัตว์ และสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านโครงการในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที”ซึ่งปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ที่อยู่ในความดูแล7แห่ง
และ 1 โครงการเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
ที่จะสามารถรองรับการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค

สำหรับผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้แบ่งประเภทรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และเกียรติบัตรจาก
องค์การสวนสัตว์และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์
ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชม
สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์
ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจาก
องค์การสวนสัตว์และสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี

กำหนดส่งผลงานมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงาน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม
พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.zoothailand.org หรือโทรสอบถามได้ที่ 087 346 3887
หรือ 02 282 7111 ต่อ 153 ในวันและเวลาราชการ 

ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมด 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ
คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

..............................................................................ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์

โทรศัพท์ 02 282 7111 ต่อ 153

โทรสาร 02 282 9104 หรือ 02 282 6125


t20171002141003_12283.jpg
t20171002141036_12284.jpg
t20171002141117_12285.jpg
t20171002141143_12286.jpg
t20171002141202_12287.jpg
t20171002141222_12288.jpg
t20171002141426_12289.jpg
t20171002141450_12290.jpg
t20171002141523_12291.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364