องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ (อสส.) เปิดมิติการเที่ยวชมสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” แหล่งรวมสัตว์ หายากที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ป่าของทวีปเอเชีย หวังยกระดับสู่มาตรฐานสากล สร้างฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 

วันนี้ (14 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "องค์การสวนสัตว์ เปิดส่วนแสดงใหม่ "Forest of Asia” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” 
องค์การสวนสัตว์ ต่อยอดแนวคิดยกระดับการท่องเที่ยวสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” ส่วนแสดงภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้ และเกิดความตระหนักในการรักษาป่า และสัตว์ป่าไปพร้อมกัน โดยในพื้นที่มีสัตว์ที่นำมาจัดแสดง จำนวน 45 ตัว จากสัตว์ป่า 13 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ค่างห้าสี 8 ตัว พญากระรอกดำ 2 ตัว เลียงผาแข้งแดง 2 ตัว หมาไม้ 2 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 2 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 2 ตัว เก้งธรรมดา และเก้งเผือก 3 ตัว ไก่ฟ้า 2 ตัว จระเข้ 6 ตัว และตะโขงจำนวน 6 ตัว 
นายเบญจพล กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดส่วนแสดง แห่งใหม่ "Forest Of Asia” ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฐานการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นส่วนแสดงที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์รูปแบบการเที่ยวชมแบบใหม่ ในหลากหลายมิติมุมมอง ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม ผสานอย่างลงตัวกับสัตว์ป่า ชนิดต่างๆ จากหลายประเทศในแถบเอเชีย
"ในการเลือกพื้นที่จัดส่วนแสดง "Forest Of Asia” ไว้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากเป็น สวนสัตว์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลายๆด้าน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการสวนสัตว์และสัตว์ป่าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้ และเกิดความตระหนักในการรักษาป่า และสัตว์ป่าไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากเป็นส่วนแสดงสัตว์ที่สำคัญแล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของป่าไม้นานาพันธุ์ อาทิ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงพรรณไม้ตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม” นายเบญจพล กล่าวนอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงที่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คือ Elephant Learning Station หรือ ส่วนแสดงช้างว่ายน้ำ เป็นส่วนจัดแสดงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจัดสร้างตามรูปแบบมาตรฐานสากล คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้สามารถอยู่ในส่วนเลี้ยงได้อย่างมีความสุขมากที่สุด โดย ส่วนสำคัญของส่วนแสดงแห่งนี้ คือ สระน้ำขนาดใหญ่ สูงกว่า 4 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปชมอิริยาบถของช้างขณะที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างน่าสนใจ 
"ส่วนแสดงช้างแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนแสดงสัตว์ ที่สมบูรณ์แบบมากอีกแห่งหนึ่ง เทียบเท่า ในระดับโลก เพราะที่ทราบ ส่วนแสดงที่สามารถให้เห็นอิริยาบถของช้างในมุมมองใต้น้ำแบบนี้ มีไม่กี่แห่ง เช่น สวนสัตว์ไลป์ซิค เยอรมัน สวนสัตว์ซูริค ที่สวิสเซอร์แลนด์ และสวนสัตว์ในญี่ปุ่น” นายเบญจพล กล่าว
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ยังแถลงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ตามธรรมชาติ โดยในการดำเนินงานปี 2560 พบว่า มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ได้วางไข่จำนวนทั้งสิ้น 8 รัง จากพ่อแม่นกกระเรียน จำนวน 8 คู่ โดยแต่ละรังมีการวางไข่ จำนวน 2 ฟอง รวมเป็น 16 ฟอง และฟักออกเป็นตัวแล้วจำนวน 7 รัง รวม 14 ตัว แต่มีชีวิตรอดเพียง 12 ตัว เนื่องจากไม่แข็งแรง 2 ตัว และมี 1 รัง พบลูกนกตายตั้งแต่อยู่ในไข่ทั้งสองฟอง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์ ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับมาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกครั้ง.

......................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-282 7111-3 ต่อ 153, 154
przoothailand@hotmail.com

www.zoothailand.org

t20170914124823_12159.jpg
t20170914125046_12160.jpg
t20170914124926_12161.jpg
t20170914125000_12162.jpg
t20170914125102_12163.jpg
t20170914125819_12164.jpg
t20170914125840_12165.jpg
t20170914125919_12166.jpg
t20170914125948_12167.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364