องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

รายงานทางการเงิน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

รายงานประจำปี

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

โครงการนำนักเรียน

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

เรียนรู้ออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่น่าสนใจ

งานวิจัย

อัลบั้มภาพ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด   


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐


Regional Training Course in Applied Environmental Education 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา

งานด้านให้การศึกษาของสวนสัตว์เป็นงานที่ต้องขับเคลื่อนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสและค่านิยมที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ยุค Thailand . รวมทั้งการก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ในฐานะที่ต้องกำกับดูแลงานด้านการศึกษาขององค์การสวนสัตว์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของฝ่ายการศึกษาในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงานไปพร้อม กับ สวนสัตว์อื่น ในอาเซียน โดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกคือ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานขององค์การสวนสัตว์ต่อไปในอนาคต จึงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะเวลา ๒๐ ปี (ปี .. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเน้น เรื่องของการพัฒนาคือมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกมิติ โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการศึกษาของสวนสัตว์ทั้ง แห่งกับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อให้มีการเสริมสร้าง เพิ่มพูน แนวคิด ประสบการณ์ และทักษะ   ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาองค์การสวนสัตว์ ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


วัตถุประสงค์

. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ระหว่างประเทศไทยโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแบบแผนของการจัดการด้านการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น    ระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการนำความรู้ในการสื่อสารข้อมูล และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามาพัฒนางานด้านการศึกษาของสวนสัตว์ เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายการทอดองค์ความรู้ ที่ทันสมัยในระดับสากล Thailand .

. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งใน และต่างประเทศ

สามารถติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/zpoeecourse/
t20170828161151_11786.jpg
t20170827230041_11787.jpg
t20170827230049_11788.jpg
t20170827230058_11789.jpg
t20170827230108_11790.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364