องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การติดต่อหน่วยงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด   


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐


Regional Training Course in Applied Environmental Education 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา

งานด้านให้การศึกษาของสวนสัตว์เป็นงานที่ต้องขับเคลื่อนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสและค่านิยมที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ยุค Thailand . รวมทั้งการก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ในฐานะที่ต้องกำกับดูแลงานด้านการศึกษาขององค์การสวนสัตว์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของฝ่ายการศึกษาในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงานไปพร้อม กับ สวนสัตว์อื่น ในอาเซียน โดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกคือ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานขององค์การสวนสัตว์ต่อไปในอนาคต จึงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีการตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะเวลา ๒๐ ปี (ปี .. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเน้น เรื่องของการพัฒนาคือมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกมิติ โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการศึกษาของสวนสัตว์ทั้ง แห่งกับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อให้มีการเสริมสร้าง เพิ่มพูน แนวคิด ประสบการณ์ และทักษะ   ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาองค์การสวนสัตว์ ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


วัตถุประสงค์

. เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ระหว่างประเทศไทยโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแบบแผนของการจัดการด้านการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น    ระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการนำความรู้ในการสื่อสารข้อมูล และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามาพัฒนางานด้านการศึกษาของสวนสัตว์ เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายการทอดองค์ความรู้ ที่ทันสมัยในระดับสากล Thailand .

. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งใน และต่างประเทศ

สามารถติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/zpoeecourse/
t20170828161151_11786.jpg
t20170827230041_11787.jpg
t20170827230049_11788.jpg
t20170827230058_11789.jpg
t20170827230108_11790.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364