องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์

ประวัติขององค์การสวนสัตว์

ประวัติของสวนสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจริยธรรม

นโยบายการบริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

โครงสร้างองค์การสวนสัตว์

คณะอนุกรรมการองค์การสวนสัตว์/คณะทำงาน

กระบวนการให้บริการ

การบริการการท่องเที่ยว

บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การติดต่อหน่วยงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

การประเมินผลการดำเนินงานองค์การ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ

นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศ

การดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์

รายงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

การร้องเรียน และรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง-กำหนดและเงื่อนไข(TOR)

ประกาศราคากลาง

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ปฎิทินกิจกรรม

องค์ความรู้

เอกสารเผยแพร่

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

โครงการนำนักเรียน

โครงการที่น่าสนใจ

การเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า

งานวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้ออนไลน์

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)

สารานุกรมสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้อยคลาน

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ติดต่อเรา
TH

EN

AE

ข่าวสาร/กิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

โครงการที่น่าสนใจ
อ่านทั้งหมด     องค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์ 7 แห่ง ให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าฟรี
"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 18-20 สิงหาคม นี้
หวังเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์ ในห้องเรียนตามธรรมชาติ

     วันนี้ (อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต
องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีแถลงข่าว เปิดสวนสัตว์ 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าชมฟรี
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว 

     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของไทยที่มีความสำคัญต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ไทย และการศึกษา กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกปี 
องค์การสวนสัตว์ จึงมีนโยบายเปิดสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรี
ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ เนื่องจากสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมและสื่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ ในอีกมิติหนึ่ง
ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

     นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ เห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย จึงมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
เข้าชมสวนสัตว์ฟรี ทั้ง 7 แห่ง โดยในแต่ละแห่งได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อหวังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
(นายเบญจพล นาคประเสริฐ) ที่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ภายในสวนสัตว์ ในโอกาส วันสำคัญนี้ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 

     "องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ เพื่อขยายผลและยกระดับการเรียนรู้ให้มากที่สุด” นายสุริยา กล่าว

     ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี
และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02 282 7111-3 ต่อ 153

t20170815165414_11659.jpg
t20170815165451_11660.jpg
t20170815165503_11661.jpg
t20170815165514_11662.jpg
t20170815165539_11663.jpg
t20170815165532_11664.jpg
t20170815165603_11665.jpg

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธการรับผิดชอบ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - WWW.ZOOTHAILAND.ORG - ALL RIGHT RESERVED | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 00245364