สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการแพนด้า ๒ รายการ

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการแพนด้า ๒ รายการ มีรายการดังนี้
  1. เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
  2. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ ตา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การสวนสัตว์
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดดูรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org, www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(นายธนภัทร พงษ์ภมร)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่