โครงการวิจัย การจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่และสายใยอาหารในระบบนิเวศ มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่ปัจจุบันมีภัยคุกคามสัตว์ป่าในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่าซึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การล่าโดยตรงจากผู้ล่าในธรรมชาติและมนุษย์

การใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับพื้นป่าอนุรักษ์ และการเกิดภัยธรรมชาติ เหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องหาแนวทางอย่างเร่งด่วนเพื่อวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร สัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ หรือสูญหายไปจากระบบนิเวศในประเทศไทยแล้ว แต่ยังมีอยู่ในประเทศอื่น หรือตามสถานเพาะเลี้ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงสวนสัตว์ด้วยนั้นคือความพยายามที่จะป้องกันหรือพัฒนาคุณภาพของ ระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดให้คงอยู่อย่างมีคุณภาพ เอื้ออำนวยให้ชีวิตและประชากรสัตว์ป่าต่างๆ ได้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก