การวิจัย เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ในสวนสัตว์นครราชสีมา การ ศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยงเป็นจำนวน 3 ตัว ทำการตรวจ 3 ครั้ง คือ ต้นฤดูผสมพันธุ์ กลางฤดูผสมพันธุ์ และปลายฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งในขณะนี้ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูผสมพันธุ์ และ กลางฤดูผสมพันธุ์

วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นมีทั้ง การประเมินด้วยตาเปล่า และ การประเมินภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ พบว่าปริมาณน้ำเชื้อของนกระเรียน ในช่วงกลางฤดูผสมพันธุ์มากกว่าในช่วงต้นฤดูผสมพันธุ์ น้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีมีสีระหว่างสีใสถึงสีขาวข้นคล้ายน้ำนม ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่วัดได้คือ 8 และจากการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าอัตราการเคลื่อนที่รายกลุ่มของน้ำเชื้ออยู่ใน ระดับ 60 % ความผิดปกติของตัวอสุจิที่ตรวจพบจากการย้อมด้วยสี Eosin-Nigrosin พบรูปร่างที่ผิดปกติดังนี้ อสุจิมีส่วนของหัวผิดปกติ ,อสุจิหางขอม้วน ,อสุจิพับหรืองอ ,อสุจิมีแต่หัวหรือหาง, อสุจิมีหยดน้ำ, อสุจิมีส่วนหางไม่ต่อกลางหัว

สำหรับข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำน้ำเชื้อไปใช้ในการผสมเทียม