การวิจัย เรื่อง การจัดการคอกแมวน้ำและนกเพนกวินสวนสัตว์นครราชสีมา

การวิจัยเรื่อง การจัดการคอกแมวน้ำและนกเพนกวินสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทำการศึกษาลักษณะทั่วไปของอาคารแสดงแมวน้ำและเพนกวิน ศึกษาการจัดการคอก การดูแลสัตว์ การฝึก รวมถึงศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางประการในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการคอกแมวน้ำและ เพนกวิน ศึกษาสภาพแวดล้อมบางประการภายในคอกแมวน้ำและเพนกวิน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดการคอกแมวน้ำและเพนกวิน

ในสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ปี ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทั่วไป ของพื้นที่อาคารแสดงแมวน้ำและเพนกวิน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ คอกกักเล็ก คอกกักใหญ่ ส่วนแสดงแมวน้ำ และคอกแสดงเพนกวิน โดยคอกกักใหญ่มีแมวน้ำอาศัย 5 ตัว คอกกักเล็ก 3 ตัว เมื่อไม่มีการแสดงแมวน้ำจะอาศัยในคอกกัก ผู้ชมดูแมวน้ำได้ในส่วนแสดงแมวน้ำ ซึ่งมีการแสดงวันปกติวันละ 2 รอบ วันหยุดวันละ 4 รอบ

สำหรับเพนกวินชมได้ตลอดเวลาผ่านห้องกระจก ที่ภายในออกแบบให้คล้ายธรรมชาติ และมีการปรับสภาพอากาศให้เย็น เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนก มีเพนกวินอาศัยอยู่ 10 ตัว การจัดการคอก การปฏิบัติงานดูแลคอกนั้นทำได้ดี พนักงานมีการแบ่งงานทำและรับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งการสร้างพื้นที่ มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการ แต่ก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานทำความสะอาด ซึ่งเกิดจากการออกแบบที่ต้องการให้ใกล้เคียงธรรมชาติ และการต่อเติมพื้นที่ภายหลัง การให้อาหารและการฝึก แมวน้ำ ให้เป็นปลาทู วันละ 30 กิโลกรัม ต่อแมวน้ำ 8 ตัว โดยแมวน้ำที่ยังไม่ฝึกจะให้ทั้งตัว ส่วนแมวน้ำที่ฝึกแล้วจะหั่นเพื่อให้ตามโปรแกรมการฝึก เพนกวินจะให้ปลาทูข้างเหลือง วันละ 2.5 กิโลกรัม ต่อนกเพนกวิน 10 ตัว โดยจะวางปลาทั้งตัวไว้ในถาดให้นกมากินเอง ปลาเป็นปลาสดแช่แข็ง มีการให้วิตามินเพื่อบำรุงสัตว์ โดยการยัดไว้ในอาหารด้วย

สำหรับการฝึกสวนสัตว์มีบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรม และสามารถฝึกสัตว์ได้ ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เพราะคุณภาพน้ำยังไม่ได้มาตรฐาน โดยคุณภาพน้ำในคอกกักแมวน้ำใหญ่มีคุณภาพต่ำที่สุด รองลงมา คือ คอกกักแมวน้ำเล็ก และคอกแสดงเพนกวิน ตามลำดับ ส่วนพื้นที่แสดงแมวน้ำมีคุณภาพน้ำดีมาก เนื่องจากมีการบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับลักษณะอากาศ พบว่า อุณหภูมิและความชื้นอยู่ในสภาวะปกติ แต่แสงสว่างในคอกกักแมวน้ำใหญ่ คอกแมวน้ำเล็กและส่วนแสดงเพนกวินยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ดังนั้น ในการจัดการคอกแมวน้ำและเพนกวิน เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีด้วยนั้น ต้องคำนึงถึงวิธีการจัดการในหลายส่วน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการให้อาหาร โดยให้สัตว์กินอาหารบนบกแล้วทำการกวาดเศษอาหารมิให้ตกค้างอยู่นาน การพิจารณาเติมอากาศลงในบ่อน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ หรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้สามารถใช้งานได้ดี ควรจัดระบบระบายอากาศให้ห้อง ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียให้กับพนักงาน และควรมีผู้เชี่ยวชาญไว้ และหากต้องก่อสร้างเพิ่มเติมควรคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเดิม เพื่อให้สามารถจัดการคอกแมวน้ำและเพนกวินอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ...เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก