พันธุศาสตร์เซลล์ของค่างในประเทศไทย

          เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบันได้มีการนำสัตว์หรือพืชมาศึกษาวิจัยกันมากขึ้นสัตว์จำพวกลิง เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษากันมากทั้งในด้านพฤติกรรม และด้านการแพทย์ โดยนำลิงมาเป็นสัตว์ทดลองแทนการทดลองในมนุษย์ ทำการทดลองเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หาวิธีวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสัตว์จำพวกลิง ชะนี และเอพ มีวิวัฒนาการร่วมกันกับมนุษย์

          พันธุศาสตร์เซลล์ (cytogenetics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม (chromosome) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต หากโครงสร้างหรือจำนวนของโครโมโซมเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้เกิดการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเจริญพัฒนา และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (อมรา คัมภิรานนท์, 2546) เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวน และรูปร่างของโครโมโซมที่จำเพาะ สิ่งมีชีวิตบางกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการ เมื่อตรวจสอบโครโมโซมพบว่ามีโครโมโซมหลาย ๆ คู่ที่เหมือนกัน เช่น มนุษย์ กอริล่า อุรังอุตัง และชิมแพนซี (Yunis, 1982) การศึกษาโครโมโซมของสัตว์จำพวกลิงมีมากในต่างประเทศ ส่วนมากศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ และวิวัฒนาการระหว่างลิงกับมนุษย์ ในบางครัง้ การจัดจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) ที่คล้ายกันจนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ จะมีการนำจำนวนโครโมโซม และลักษณะคาริโอไทป์ (karyotype) มาใช้ เป็นข้อมูลที่สำคัญเช่น ในวงศ์ชะนี (Family Hylobates) ได้ถูกจำแนกออกเป็น 4 สกุล (genus) ตามจำนวนโครโมโซมที่ต่างกัน (Roos and Geissmann, 2001 อ้างถึงใน วิวรรธน์ แก่นสา, 2548)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ คลิก